YMM TAM TASDİK DENETİM HİZMETLERİ

TAM TASDİK DENETİM HİZMETLERİ

  • Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'na Göre Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na Göre Mali Yıl İçerisinde İnceleme Tasdik Çalışmaları

TAM TASDİK HİZMETLERİ

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanı ve vergi yükümlülüklerini daha güvenilir ve şeffaf bir durumda yerine getirmeye destek ve yardımcı olmaktadır. Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, firmaların her türlü incelemelere hazırlıklı halde olmasına katkı sağlamak ve periyodik olarak vergi incelemelerini ve denetimlerine katkı destek vermek. İlke Denetim Yeminli Mali Müşavirlik, 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde, Gerçek ve Tüzel kişilerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve faaliyetlerinin: Vergi Kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, Mali tablolarını (Bilanço, Gelir Tabloları ve Ek Tablolar) Vergi Kanunlarıyla İlgili taleplerini, İlgili mevzuat, vergi kanunları ve kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu açısından denetler, ve tasdik eder.

İLKE DENETİM Yeminli Mali Müşavirlik, bu kanun çerçevesinde: • Kurumlar Vergisi Kanununa göre, şirketlerin dönemsonu Mali Tabloları ve Beyanlarını,
• Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin işletme ve teşebbüslerinin dönem sonu, dönem içi Mali Tablolarını, Beyanlarını,
• Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını, Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemler (Mali Tablolar ve Beyanlarını),
• Kamu borçları erteleme ve taksitlendirme talepleri değerlendirmelerini,
• Yatırım İndirimi İşlemlerini,
• Vergi Muafiyet ve İstisnalarını,
• Yeniden Değerleme,
• Değer Artış Fonlarını, İştirak kazançlarını, Stok Değerlemelerini,
• Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımlarında elde edilen kazanç istisnalarını,
• Dernek ve vakıflara muafiyet tanınması işlemlerini,
• Diğer teşvik, istisna ve muafiyetle ilgili işlemlerini denetler, yönlendirir ve tasdik eder.
• Tüm Bu aşamalar sonrası her mali dönem ve ara dönem sonu mali finansal Rasyo Kar Zarar analizleri ile birlikte sunum yapmak ve (Basel 1 ve 2 finansal uyun kriterlerine göre)

TAM TASDİK HİZMETLERİ DENETİM KISTASLARIMIZ;

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;
• Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimini yapmak ve incelemek.
• Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespit etmek.
• Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi sağlamak ve kanunlar ve Muhasebe mevzuatına bağlı olarak işleyişi sağlamak ve katkı vermek
• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü ve denetimi
• Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
• Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi