REVİZYON HİZMETLERİ

REVİZYON HİZMETLERİ

  • • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü

REVİZYON HİZMETLERİ

• Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü
• Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin kontrolü
• Personel bordrolarının test edilmesi
• Şirketin düzenlediği satış faturalarının kontrol edilmesi, gelir ve gider hesaplan ile tahakkuklarının kontrol edilmesi
• Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygunluğunun kontrolü
• Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak başta muhasebe prensipleri ve vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde örnekleme yöntemi ile kontrolü
• Revizyon sonucundaki tespit ve önerilerin yönetime rapor halinde sunulması