MUHASEBE İÇ DENETİMİ VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

MUHASEBE İÇ DENETİMİ VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

  • İç Denetim Sistem Tasarımı
  • İç Kontrol Sistem Tasarımı
  • Anlık İç Denetim Hizmetleri

İÇ DENETİM SİSTEM TASARIMI

İLKE YMM DENETİM İÇ denetimi sistem tasarımı sürecinin temel hedefi süreç tasarımının ardından işletme iç denetçileri ile 1 yıl iç denetim hizmetini devam ettirme ve ardından kademeli olarak iç denetim faaliyetinin işletme içindeki ekibe bırakmaktır. İLKE YMM DENETİM iç denetim metodolojisi risk odaklı ve pro-aktif bir yaklaşımla işletmede oluşturulmaktadır.

İLKE YMM DENETİM iç denetim metodolojisinde operasyonel denetim (faaliyet denetimi) en fazla önem verilen hassas bir denetim türü olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle, satın alma, nakit sistemi ve pazarlama-satış departmanları denetim faaliyetlerine özel önem verilmektedir. İç denetim sürekli güncellenmesi ve kalite güvence geliştirme programlarının icra edilmesi gereken bir alandır. Bu çerçevede Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda da 5 yılda bir işletme iç denetim birimine yönelik kalite güvence geliştirme programının icrası ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi önem arzetmektedir.

İLKE YMM İÇ DENETİM SİSTEM TASARIMI ADIMLARI

• İşletmeyi ve işletme kültürünü tanıma
• İç kontrol değerlendirmeleri
• Organizasyonda iç denetimin yerini belirleme
• İç denetim yönetmeliği hazırlama
• Genel iç denetim rehberi hazırlama
• Çalışma kâğıtları tasarlama
• Riskli faaliyetlerin belirlenmesi
• Riskli faaliyetlerin önceliklendirilmesi
• Raporlama süreci

İÇ KONTROL SİSTEM TASARIMI

İç kontrol hem bağımsız denetim açısından hem de iç denetim ve risk yönetimi açısından çok kritik bir öneme sahiptir. İLKE YMM DENETİM iç kontrol sistem tasarımı sürecinin temel hedefi süreç iyileştirmelerini yapmak ve işletmeye en uygun süreçleri işler hale getirmektir. İLKE YMM DENETİM iç kontrol metodolojisi sadece çok riskli alanları kapsamamakta işletmenin bütününü hedeflemekte ve olası suiistimallerin önlenmesini ve etkin işlemeyen işletme faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. İç kontrol tasarımı sürecinde satın alma, nakit sistemi ve pazarlama-satış süreçleri öncelikli olmak üzere genel olarak işletme faaliyetleri değerlendirilmektedir.

İLKE YMM DENETİM İÇ KONTROL SİSTEM TASARIMI ADIMLARI

• İşletmeyi ve işletme kültürünü tanıma
• Mevcut iç kontrol uygulamalarını değerlendirme
• Süreç analizleriSüreç iyileştirmesi
• Dokümantasyon
• Departmanlar bazında iç kontrol uygulamaları
• Muhasebe
• Finans
• Satın alma
• Pazarlama-Satış
• İnsan Kaynakları
• Üretim

ANLIK İÇ DENETİM HİZMETLERİ

İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda İLKE YMM İç Denetim ekibi tarafından iç denetim hizmeti verilmesi şeklinde icra edilmektedir. Uygulamada işletmeler sıklıkla aşağıdaki alanlarda anlık iç denetim hizmeti talep etmektedirler;
• Satın alma
• Muhasebe
• FinansPazarlama-Satış
• İnsan Kaynakları
• Üretim

DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

• Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
• Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiki
• Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti
• Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiki
• KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
• Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiki
• TUBİTAK ( AGY 500 ) Değerleme ve Tasdik.
• Diğer YMM Özel Amaçlı Raporları