KDV İADE TASDİK HİZMETLERİ

KDV İADE TASDİK HİZMETLERİ

  • 3065 Sayılı KDV Kanununda Belirtilen Tüm KDV İade Raporları

KDV İADE TASDİK HİZMETLERİ

İLKE YMM Olarak KDV iadesi Tasdik Hizmetlerini Yürüten Uzman Kadromuz ile Hizmet sunulan Firmalara verilen hizmet Standartları aşağıdaki gibidir. KDV iadesi temel olarak, KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetinden ibarettir. 3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;
• Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
• KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,

KDV iade tasdik hizmeti ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;
• Satış işlemlerinin KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
• KDV iadesi kapsamında Vergi Dairesi’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat referanslarının sağlanması,
• Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
• KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,
• KDV iade tasdik raporu eksikliklerine ilişkin olarak Vergi İdaresi ile gerekli yazışmaların yapılması,
• KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa Vergi İdaresince alınan teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması.

KDV İADESİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

• İade hakkı doğuran işlemin incelenmesi ve KDV iade optimizasyonun sağlanması,
• Diğer uygun KDV iadesi danışmanlığı hizmetleri,

KDV İADESİ BAŞVURU DÖKÜMANTASYONUN HAZIRLANMASI HİZMETLERİ

Uzman kadromuz Vergi İdaresi KDV iade başvurusu dokümantasyonunuzu derin bilgi ve deneyimi çerçevesinde teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, en doğru şekilde, vergi idaresindeki süreci en kısa sürede tamamlayacak şekilde hazırlamaktadır. Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz ilk aşamadan son aşamaya kadar uzman kadrolarımızın yarattığı konfora sahip olmaktadır.
Hizmet kapsamına;
• KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV v.b.) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanması,
• KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilmesi, gerekli mevzuata referanslarının sağlanması, yoğun deneyimlerimize dayalı ve mevzuata uygun olarak risksiz ve maksimum iade almayı sağlayan sistemin kurulmasının sağlanması,
• Gerekli listelerin internet Vergi Dairesi (V.D.) üzerinden yüklenmesinin sağlanması,
• KDV iadesi kontrol raporu ve eksiklik yazılarının V.D.’den alınması, cevap ve açıklamalar için gerekli bilgi ve belgelerin tespiti, sağlanması için gerekli organizasyonun yapılması, mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve V.D.’ne teslim edilmesi ile internet V.D. aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,
• Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesinde destek verilmesi,
• Gerektiğinde müşterimizle birlikte V.D.’nin ziyaret edilerek KDV iade dosyasının problemsiz bir şekilde kapanmasının sağlanması