BLOG

Geri

0 Devlet Destekli Alacak Sigortası Uygulaması 01.01.2019 Tarihinde Başladı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Devlet Destekli Alacak Sigortası Uygulaması 01.01.2019 Tarihinde Başladı.

Numara         : 2019-01-017

Tarih              : 5.01.2019

 

Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 2018/11892 Sayılı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar”ı, 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirleyen “Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ”i ise 24.12.2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğ”i de 24.12.2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 01.01.2019 Tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

 

Alacak sigortası, müşterilerine vadeli mal/hizmet satanların ödemelerini alamamaları durumunda zararlarını tazmin etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemidir.

 

KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulmuştur.

 

Alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını sağlamak üzere devlet destekli milli bir model oluşturulmuştur.

 

 

Sistem Hakkında Genel Bilgi

 

  • Sigorta modelinin işletme operasyonları Halk Sigorta A.Ş tarafından yönetilecek
  • Bilgi işlem altyapıSigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacaktır.
  • Poliçe satışı sistem kapsamındaki sigorta şirketleri tarafından yürütülecektir.
  • Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi vasıtasıyla prim ve teminat miktarları ile ilgili bilgiye erişebilecektir.
  • Sistem kapsamında 120, 180 ya da 360 gün vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.

 

 

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin Kapsamı

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 01.01.2019 tarihinde başlatılan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi kapsamında:

 

Bakanlık tarafından bir sigorta havuzu kurularak KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınarak alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir miktarı bu havuz tarafından ödenecektir.

 

Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı, uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilir.

 

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Nedir?

 

İlk etapta sistemden mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler faydalanabilecektir.

 

Alacak sigortası, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

 

  1. a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan,
  2. b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan.

 

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 

 

Risk Değerlendirilmesi Nedir?

 

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

 

Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacaktır.

 

 

Prim Ve Azami Teminat Tutarı

 

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

 

 

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

Azami Teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ORAN(%)

ORAN(%)

ORAN(%)

NET

PRİMİN

KATI

0-3.000.000

        0,50

        0,80

          1,40

10

3.000.001-5.000.000

        0,45

        0,70

        1,23

10

5.000.001-10.000.000

        0,42

        0,60

        1,05

10

10.000.001-15,000.000

        0,40

        0,50

        0,88

15

15.000.001-20.000.000

        0,35

        0,45

        0,79

15

20.000.001-25.000.000

        0,32

        0,40

        0,70

15

 

 

Primler taksit şeklinde ödenebilecek ve peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanacaktır.

 

Prim tutarı, en az % 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecektir.

 

 

Kredi Limitleri Nedir?

 

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

 

1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)

0-5.000.000

100.000

5.000.001 -15.000.000

200

15.000.001 - 25.000.000

300.000

 

 

Ödenecek Prim Ne Olacaktır?

 

Standart bir prim yoktur. Sigorta yaptıracak KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağına, vadeli alacağın (120, 180 veya 360 gün) süresine göre değişmektedir.

 

 

Teminat Oranı Ve Muafiyet Tutarı

 

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

 

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar için tıklayınız.

 

Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ için tıklayınız.

 

Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.