BLOG

Geri

0 7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması Bozulanlara İlave Süre Verilmesine İlişkin 5 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması Bozulanlara İlave Süre Verilmesine İlişkin 5 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara         : 2019-01-015

Tarih              : 5.01.2019

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.lu Genel Tebliğ 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 7159 Sayılı “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” 28.12.2018 tarih ve 30639 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmış ve Kanun’un 11. maddesi ile; 7143 Sayılı Kanun’a Geçici 2. Madde Eklenerek, Vadesinde Ödenmeyen Borçlara Ek Süre Verilmişti.

 

7143 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.lu Genel Tebliğ ile; 7143 sayılı Kanun’dan yararlanma hakkını kaybedenlerin durumu, 7143 sayılı yapılandırmada Taksit süresinin uzatılması, 7143 sayılı Kanunun 4. maddesinin onuncu fıkrası hükmünü ihlal edenlerin (pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanan ya da kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tahakkuk edecek alacaklar ile bildirilmeyen veya eksik tahakkuk eden emlak vergisi bildirimleri alacaklarının yapılandırılması) durumu, 7143 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı hükümlerini ihlal edenler ile tahsil edilmiş tutarlar hakkında usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre; 7143 yapılandırması bozulanlara yeni bir hak daha verilmiştir. 7143 sayılı Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerin tekrar yapılandırma haklarının devamı için;

 

  • 7143 sayılı yapılandırmada borçlarını yapılandırmış olması,
  • 12.2018 tarihi itibari ile ödenmesi gereken taksitleri ödememiş olması ve
  • 02.2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gereken tutarları ödemesi,

 

 

Bu şartları yerine getirenlerin 7143 yapılandırma hakları kaldığı yerden devam edecektir.

 

Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

 

  1. 12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı tanınmıştır.

 

Borçlu, Kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın 15.10.2018 tarihinden (bu tarih hariç) ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödediği takdirde de kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

 

Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28.02.2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Söz konusu taksitlerin ödeme süresi tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

 

Ancak, 2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.

 

Kanun’un 4. maddesinin onuncu fıkrası kapsamında yapılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal etmiş olanlar, 28.02.2019 tarihine (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ödeyenler de fıkra hükümlerinden yararlanacak ve kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklar ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme yaparak borçlarını ödemekte olan borçlular, bu  hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

 

Son olarak tebliğ; 7143 sayılı Kanun’dan yararlananların Kanun kapsamında yapacakları ödemelere ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup, Kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.