BLOG

Geri

0 504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

2019 yılında Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile çeşitli had ve miktarlar yeniden belirlendi.

Numara          : 2019-01-011

Tarih               : 5 Ocak 2019

 

504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 1. 200,00   
 2. 700,00  
 

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

 1. 200-220.000
 2. 700-270.000
 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 1. 000 ve üzeri
 2. 000 ve üzeri
 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

                 27,00  

                 33,00  

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

  - Satış tutarı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

 1. 000,00  
 2. 200,00  
 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

                   2,70  

                   3,30  

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

 1. 000,00  
 2. 200,00  
 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

                 12,00  

                 14,80  

  - Diğer vergilerde

                 24,00  

                 29,00  

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

               148,00  

               180,00  

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                               

                 90,00  

               110,00  

3 - İkinci sınıf tüccarlar

                 45,00  

                 55,00  

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

                 21,00  

                 25,00  

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

                 12,00  

                 14,80  

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                   5,70  

                   7,00  

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

                 80,00  

                 98,00  

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

                 45,00  

                 55,00  

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

                 21,00  

                 25,00  

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

                 12,00  

                 14,80  

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                   5,70  

                   7,00  

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

                   3,20  

                   3,90  

MADDE NO – KONUSU

 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

               240,00  

               290,00  

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

               240,00  

               290,00  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 1. 000,00  
 2. 800,00  
 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

               240,00  

               290,00  

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 1. 700,00  
 2. 000,00   
 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

               290,00  

               350,00  

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

               900,00  

 1. 100,00  

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 1. 200,00  
 2. 480,00  
 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

               900,00  

 1. 100,00  

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

                        -    

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

                   2,00  

                   2,40  

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

                        -    

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 - 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 1. 600,00  
 2. 900,00  
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

               800,00  

               980,00  

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

               400,00  

               490,00  

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunlulıuklara uymayanlar (Elektronik Tebligatla ilgili)

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 1. 000,00  
 2. 200,00  
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

               500,00  

               600,00  

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

               250,00  

               300,00  

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1. 200.000,00  
 2. 480.000,00  
 

MADDE 370 * İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

 1. 000,00  
 2. 000,00  
 

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Eki için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.