BLOG

Geri

0 2019 Yılında Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklüklerle Maktu Had Ve Tutarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

2019 Yılında Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklüklerle Maktu Had Ve Tutarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Numara          : 2019-01-006

Tarih               : 5 Ocak 2019

 

305 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle; 2019 yılında Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları ile Kanun’un 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

 

Kanunun mükerrer 123. maddesi hükmü uyarınca, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103. maddelerinde yer alan ve 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiş, 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar buna göre tespit edilmiştir.

 

Tebliğe göre belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir;

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri (Gayrimenkul sermaye iratları) için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 400 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 numaralı bendine göre hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

Birinci derece engelliler için 1.200 TL,

İkinci derece engelliler için 650 TL,

Üçüncü derece engelliler için 290 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, (2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 800 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 33.000 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, (2019 takvim yılı gelirleri için) 000 TL (gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi),

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.200 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre basit usule tabi olmanın genel şartları Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL ve Diğer yerlerde 6.000 TL,

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun maddesinin birinci fıkrasına göre basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla:

 

- 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,

- 2 numaralı bent için 60.000 TL,

- 3 numaralı bent için 120.000 TL

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde (2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere) esas alınan tarife,
 1. 000 TL'ye kadar % 15
 2. 000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için % 20
 3. 000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası için % 27
 4. 000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesine göre vergiye uyumlu mükelleflerin 01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı: 1.200.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.