BLOG

Geri

0 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No’lu Genel Tebliğ

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 21)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Duyuru Numarası…….: 1209-2018 / 956

Tarih………………….. : 12.12.2018

Konu…………………...: 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemeler yer almaktadır. Ve Bunun Üzerine

 

 

 1. Tevkifat Uygulamasında Alıcının Vergi ve Ceza Sorumluluğu

  KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragraflarında yapılan değişiklikler ile;

  a) Alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde, sorumlu alıcı adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacağı,

  b) Alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen verginin Hazineye geç ödenmiş olması halinde, normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizinin alıcıdan aranacağı,

  c) Alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin satıcı tarafından da ödenmemesi veya satıcının Ödenecek KDV’si çıkmaması halinde, Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamların alıcıdan aranacağı, açıklanmıştır.
 2. Üniversitelere Bağışlanacak Tesislerin Yapımına İlişkin İstisna

  KDV Kanunu’nun 13. maddesinin (k) bendinde düzenlenen istisna uygulamasında, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışta bulunacakların, bağışlayacakları tesise ilişkin uygulama projesi hazırlayıp inşaat ruhsatı alacakları, bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde tesise ilişkin uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınacağı, bağışta bulunacakların, uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunacakları KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-15.2.1) bölümünde açıklanmıştı.

  Tebliğin söz konusu bölümüne eklenen cümle ile üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün aranacağı belirtilmiştir.
 3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi Hesaplaması

  İndirimli orana tabi işlemlerde aylar itibariyle KDV iadesi hesaplamalarına ilişkin açıklamaların yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.1.1.) bölümünde, indirimli orana tabi işlemle ilgili hesaplanan vergi ile yüklenilen vergi arasındaki farkın, % 1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin % 17’sini, % 8 oranına tabi işlemler için ise işlem bedelinin % 10’unu aşan kısmın iade hesabına dahil edilmeyeceği, bu şekilde azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedelinin dikkate alınacağı ifade edilmiş, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği belirtilmişti.

  Tebliğ’in bu bölümde geçen “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilerek, söz konusu ifade, ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği şeklinde düzeltilmiştir. Dolayısıyla ay içi hesaplamalarda genel idare giderleri veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerden pay verilmiş olması halinde, % 1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin % 17’sini, % 8 oranına tabi işlemler için ise işlem bedelinin % 10’unu aşan kısım, ay içi hesaplamalarda da iade hesabına dahil edilmeyecektir. Doğrudan yüklenimler dolayısı ile aşım olması halinde durum değişmeyecek olup aylık iade talep edilebilecektir.

  Bu açıklamaya bağlı olarak, tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi de “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

  İşlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde mükellefin yıllık iadelerde, iade talebini aşan kısmı için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirildiğini hatırlatmak isteriz. Ve Genel olarak yukarıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

  KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapan 21 Seri No.lu Tebliğ, yayımı tarihi olan 10 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla