BLOG

Geri

0 15 Eylül 2018 Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Numara          : 2018 / 137

Tarih               : 15 Eylül 2018

 

” 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı sinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. si kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

 

SERMAYE KAYBI

  

Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

 

Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Genel kurulun gündemleri arasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığı belirtilir, farklı bir gündem ile toplantıya çağrılmış olsa dahi bu husus genel kurulda görüşülür.

  

Sermaye İle Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kaldığı Durumda Genel Kurul

 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde yönetim kurulu, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

 

Yönetim kurulu, son bilançoyu genel kurula sunarak şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın anlayabileceği şekilde anlatır. Bu hususta genel kurula rapor da sunulabilir.

 

Yönetim kurulu, şirketin mali durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya en azından etkilerini hafifletmek amacıyla, uygun gördüğü sermayenin tamamlanması, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi iyileştirici önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı olarak aynı genel kurula sunar ve açıklar.

 

 n iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de kabul edebilir ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir. 

 

Sermaye İle Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Üçte İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kaldığı Durumda Genel Kurul

 

Bu durumda, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci lerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,

b) Sermayenin tamamlanmasına,

c) Sermayenin artırılmasına,

 

karar verebilir.

  

Sermayenin Azaltılması

 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin üçte biriyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır.

 

Bu kapsamında yapılacak sermaye azaltımında yönetim kurulu, alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçebilir.

 

 

Sermayenin Tamamlanması

 

Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Kanuni yedek akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına gerek yoktur. Bu durumda her ortak zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı vermekle yükümlüdür.

 

Her ortak, payı oranında tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri alamaz. Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. Ayrıca yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsup edilemez.

 

Sermayenin tamamlanamaması, bazı ortakların kendi istekleriyle tamamlama yapmasına engel oluşturmaz.

 

Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanır ve takip edilir.

  

Sermayenin Artırılması

 

Genel kurul tarafından;

a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır.

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunlu

 

 

Genel Kurulun Gerekli Tedbirlerden Birini Almaması

 

Bu durumda genel kurulun, sermaye azaltımı, tamamlanması veya artırılması tedbirlerinden birine karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erer. Bu şekilde sona eren şirketin tasfiye işlemleri yürütülür.

 

 

SERMAYE İLE KANUNİ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ TAMAMININ KARŞILIKSIZ KALMASI

 

Borca Batık Olma Durumu

 

Borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir.

 

Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya çıkabilir.

 

Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır.

 

Bu ara bilânço üzerinden aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmediğine karar vermesi ve sermaye azaltımı, tamamlanması veya artırılması tedbirlerini almaması halinde şirketin iflası için mahkemeye başvuru yapar.

 

 

Esas Alınacak Finansal Tablolar

 

Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumları, Kanunun 88. Maddesindeki Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak belirlenir.

 

Finansal tabloların düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi halinde, bahsi geçen durum bu şekilde hazırlanan finansal tablolar üzerinden değerlendirilir.

 

 

Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Birleşmeye Katılma

 

Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir.

 

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile ortaya konulur.

 

Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir.

 

  1. 01.2023 tarihine kadar, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

 

Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.