BLOG

 • 0 2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.

  0.00 of 0 Oy

  2018 Yılı İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri   2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. 01.2018 tarihinden itibaren 19.12.2012 tarihli 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 16.02.2016 tarih ve 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Revize edilen hadler 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 Yılı için tekrar revize edilmiştir. 2018 Yılı için yeniden belirlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup; Tek Başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini iki yılda sağlayan şirketler, 6102 Sayılı TTK ve 660 Sayılı Kamu Gözetim Kurumu’na ait Kanun Hükmünde Kararname gereğince bağımsız denetime tabidir. Söz Konusu 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler, b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketleri, 1)Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer; a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 50 ve üstü, 2)Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler; a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 125 ve üstü, 3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;) a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 175 ve üstü, olarak belirlenmiştir. (Tam Liste için ek-1 bakınız.) Ayrıca  Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi. Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekecektir. BOBİ FRS içerisinde yer alan Büyük işletme kriteri ayrıca belirlenmiş olup, BOBİ FRS.nin Büyük İşletmelere ait işlemlerinde uygulanacaktır. Büyük İşletme Ölçütleri; a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 250 ve üstü,   2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLAMA KRİTERLERİ: Bu durumda mevcut düzenlemelere göre, 2018 Yılı içerisinde Bağımsız Denetim için   19.12.2012 tarihli 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 16.02.2016 tarih ve 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Revize edilen ve Son olarak 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile REVİZE edilen hadler çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup; Kamu  Gözetim Kurumu’nun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı kararının ekinde belirlenen işletmeler TFRS.’ye  göre Raporlama yapacaktır. Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına  ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken I ve II Sayılı Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi. Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekecektir.       SONUÇ :   2018 Yılında ise, (2016 ve 2017 Yılı Verileri değerlendirilerek)26.3.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri aşanlar Bağımsız Denetime Tabi olacaktır.   2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi olacak Şirketler yukarıda belirlenen Kriterlere göre (2016 ve 2017 Yılı Verileri değerlendirilerek ) belirlenmektedir.   Söz Konusu 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Bağımsız Denetime Tabi Şirketler; a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler, b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketleri, 1)Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer; a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 50 ve üstü, 2) Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler; a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 125 ve üstü, 3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;) a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 175 ve üstü, olarak belirlenmiştir. (Tam Liste için ek-1 bakınız.) Ayrıca Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken I ve II Sayılı Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi. Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekecektir. I SAYILI LİSTE (Tümü Bağımsız Denetime Tabidir.) 1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; a) Yatırım kuruluşları, b) Kolektif yatırım kuruluşları, c) Portföy yönetim şirketleri, ç) İpotek finansmanı kuruluşları, d) Varlık kiralama şirketleri, e) Merkezi takas kuruluşları, f) Merkezi saklama kuruluşları, g) Veri depolama kuruluşları,  ğ) Derecelendirme kuruluşları, h) Değerleme kuruluşları, ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler. i)Bir Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte halka arz etmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler, 2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; a) Bankalar, b) Derecelendirme kuruluşları, c) Finansal holding şirketleri, ç) Finansal kiralama şirketleri, d) Faktoring şirketleri, e) Finansman şirketleri, f) Varlık yönetim şirketleri, g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler. 3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler. 5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu I hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile  11.8.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket şeklinde kurulan şirketler. 6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;             a)Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı,             b)Uydu televizyonu yayın lisansı,             c)Birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansı,   (II) SAYILI LİSTE (Belirlenen Kriterlere göre Bağımsız Denetime Tabidir) Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler; a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı 125 ve üstü, 1) Sermayesinin en az % 25′i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. 2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. 3) Çağrı Merkezleri hariç olmak üzere, 15.12.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9.5.2013 tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler 4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisans, Sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi faaliyet gösteren şirketler, 5) I Sayılı Liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere; a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) (iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler, b) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50′si belediyelere ait olan şirketler,    

 • 0 2019 DEFTER TASDİK SÜRELERİ VE ARA TASDİK SÜRESİ HAKKINDAKİ DUYURULAR

  0.00 of 0 Oy

  2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkındaki Son Tebliği.   VUK ve TTK hükümlerine göre 2019 yılında tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı hakkında ve Defter Beyan sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. MÜKELLEFİYETE GÖRE 2019 YILINDA TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER *          GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: 1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri 2) -Kollektif ve Komandit Şirketler a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3) -İşletme Esasına Göre 2019 Yılında Tutulacak Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. 01.01.2019 Tarihinden itibaren "Defter-Beyan" sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır. 2019 yılı için İşletme Defteri notere tasdik ettirilmeyecek, Kâğıt ortamında tutulmayacaktır.  2019 YILI İÇİN İŞLETME DEFTERİ NOTERDEN TASDİK ETTİRİLMEYECEK; ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAKTIR. 4) -Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. "Defter-Beyan Sistemi" de Elektronik ortamda tutulmaya devam edilmektedir. 2019 yılı için SMK Defteri de tasdik ettirilmeyecektir. Defter Beyan Sisteminde tutulan defterlerin açılış ve kapanış onayı: İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun'da öngörülen tasdik hükmündedir. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun'u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: ANONİM ŞİRKETLER İÇİN  2019 YILINDA TUTALACAK DEFTERLER a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Damga Vergisi Defteri e) -Yönetim Kurulu Karar Defteri f) -Pay Defteri g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri    Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1) *          LİMİTED ŞİRKETLER  İÇİN  2019 YILINDA TUTALACAK DEFTERLER a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri d)    Pay Defteri e)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri    Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)    Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1) LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: (Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER: e-Defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar. *        DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır. a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri d)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri e)    Yönetim Kurulu Karar Defteri f)    Pay Defteri Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken DİĞER DEFTERLER: İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, Ambar defteri ve Çiftçi İşletme defteri. Anonim şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ. 2019 YILI DEFTER TASDİK ZAMANI: Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:   Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );  Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;  Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. *        2019 TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18) Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. 2019 ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER: 1-    Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.) 2-    Defteri kebir, 3-    Envanter defteri 4-    A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce. kapanış onayı yaptırılması gerekir.) 5- İşletme defteri, 6- Serbest meslek kazanç defteri, 7- Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri *        2019  KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : ( TTK MD 64/ 3, 5 ) 1) -Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu) 2) - YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu) Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ. TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları "TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ" Noterlere ibraz edilecektir. Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre "Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir." Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımızla

 • 0 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  0.00 of 0 Oy

  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir. "(3) Faaliyet izni askıya alınanlar, denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler ve sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sicilde gayri faal olarak gösterilir." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(7) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler." MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) 25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarını tamamlamayanların denetçi olarak faaliyet göstermesi veya denetim ekiplerinde görevlendirilmesi," MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Sayısı 26/12/2012 28509 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Sayısı 1- 21/10/2014 29152 2- 22/12/2015 29570 3- 21/7/2017 30130  

 • 0 Gayrimenkul Satışında Yeni Dönem Başlıyor 01 01 2019

  0.00 of 0 Oy

  Gayrimenkul Satışında Yeni Dönem Başlıyor Değerleme Sistemi kurularak Satış işlemleri gerçek değerinin altında Beyan edilmesi kesinlikle olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülke geneli için değer haritası çıkaracak, il il, ilçe ilçe arsa, konut ve ticari birimlerin değerleri tespit edilecek. Böylece kimse satış işlemlerini gerçek değerinin altında gösteremeyecek. 500 bin liralık ev satılıyorsa tapuda 200 bin lira üzerinden işlem yapılmayacak. Gayrimenkul sektörünü ve alım-satım işlemi yapacak vatandaşları etkileyecek köklü bir düzenleme yolda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 günlük icraat planlarını açıklarken, ‘Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulacak’ demişti. Bu sistem ve işleyişi ile ilgili detaylar da belli oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülke geneli için il il, ilçe ilçe değer analizi yapacak.  Değerler periyodik olarak takip edilerek artış ve düşüşler yansıtılacak. Deprem ya da terör gibi nedenlerle ortaya çıkan değer değişimleri takip edilecek, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek. Ülke genelinde çıkacak değer haritasının amacı yapılan satışların gerçek değer üzerinden gösterilmesini zorunlu kılmak ve adil bir emlak vergi sistemi kurulmasını sağlamak. Gülistan Alagöz'ün Hürriyet'teki haberine göre, vatandaş 500 bin liralık ev aldığında bunu 200 bin lira diye gösteremeyecek ve gerçek değer üzerinden harç ödeyecek. Bölge değerinin altına işlem yapan vatandaş ya da firma uyarılacak, işlem yapıldıysa Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince inceleme yapılacak. Değer haritasının oluşması çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması ve 2022 başında ülke genelinde devreye girmesi hedefleniyor. Ancak bu süre tamamlanana kadar ara dönem için de bir formül bulundu. Tapu harçlarının piyasa değeri üzerinden alınabilmesine imkan tanımak amacıyla, satış işlemlerinden ‘değerleme raporu’ alınmasına dair acil eylem planı hazırlandı. Satış işlemlerinde değerleme raporu istenmesi ile ilgili zorunluluk Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları devam eden yönetmeliği ile getirilecek. Tasarlanacak sistemle vatandaş çağrı merkezi, web sitesi yada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki değerleme firmalarına başvurarak taşınmazının değerlenmesini yaptırabilecek. Edinilen bilgilere göre bakanlık bu değerleme sisteminin ek maliyet getirmemesi için de çalışma yapıyor. Bir konutsatışında değerleme raporunun 250-300 lira gibi bir bedelle alınması planlanıyor.   ‘Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin bir diğer amacı ise yatırımcı için yer seçim analizi yapılması. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar bu haritalar üzerinden değer artış hızını ve oranını görebilecek. Buradan elde edilecek veriler yer seçim analizi için çok değerli olacak. Belediyeler de kamulaştırma çalışmalarında bu sistemi kullanacak. Sistem 2022’de tam anlamıyla çalışmaya başladıktan sonra süreç izlenecek, eğer Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yapılırsa belediyelere ödenen emlak vergisinde de bu sistemdeki bilgilerden faydalanılacak.  Gayrimenkul alım-satımında mülkün yüzde 4’ü (31 Aralık’a kadar yüzde 3’ü) tapu harcı olarak ödeniyor. Bunu alıcı ve satıcı yarı yarıya paylaşıyor. Söz gelimi 500 bin liralık bir evde 10 bin lira alıcı 10 bin satıcı 20 bin lira tapu harcı ödüyor. Ama bu evin değerini 200 bin lira olarak beyan ederlerse tapu harcı 8 bin liraya düşüyor. Evini 5 yıl içinde satanlar, aldığı ve sattığı fiyat arasındaki farkın yüzde 15-35’i arasında vergi ödüyor. Vatandaşın beyanındaki rakamlarda işlemlerin yapıldığını belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Belediyenin belirlediği rayiç değerler vardır. Bunlar piyasa değeriyle aynı değil. Diyelim ki belediyenizin belirlediği rayiç değere göre sizin evin değeri 150 bin TL. Ama piyasa değeri 300 bin. Bu evi 150 bin liradan düşük fiyata satamazsınız. Çoğu zaman vatandaş daha az harç ödemek için rayicin biraz üstünde ama gerçek değerin altında rakam beyan ediyor. Mesela 151 bin diyor. Evi satarken 151 bin TL banka yoluyla ödendi, kalan tutarı kayıtlı olmayan bir kaynaktan ve elden ödendiyse Maliye bunu yakalayamıyor. Ama alıcı 300 bin bankadan çekti, 151 bini transfer edip kalanı elden ödedi. Maliye ‘neden bankadan 300 bin lira çektin’ diyerek durumu tespit ediyor. Satışta hata varsa 1 ay içinde vatandaşı aradaki farkın harcını öder ve usulsüzlük cezası kesilir” dedi. Saygılarımızla.    

 • 0 BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor..01 01 2019

  0.00 of 0 Oy

  BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor..   Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olup, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmeler 1/1/2018 tarihinde başlayan raporlama dönemine ait finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulayacaklardır. SAYGILARIMLA    (29.11.2018)   TAM METNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/1_%20Oturumyeni.pdf http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/2_%20Oturum.pdf http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/3_%20Oturum.pdf    

 • 0 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki 2 Taksit Ödemeleri Hakkında

  0.00 of 0 Oy

  7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018  7143 Sayılı Kanun ile matrah artırımı düzenlemesi getirilerek, matrah artımında bulunan mükellefler için artırdıkları dönem ve vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacağı açıklanmıştı. Bu duruma Göre Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir. Hazırlanan Tebliğe göre, matrah artırımından doğan vergilere Eylül ayı sonundan başlamak üzere ikişer aylık taksitler halinde ödeme imkanı getirilmiş ve önceki matrah artırımını düzenleyen 6111 ve 6736 Sayılı Kanunlardan farklı olarak, 7143 Sayılı kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. Ve Hususta İse….. 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödeme dönemi devam ediyor.  Ayrıca, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak 2. taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak olup;  Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50,  İdari para cezalarının aslından %12,5,  oranında indirim yapılacaktır.  Ödemelerinizi; İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android), Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, Vergi dairelerinden,  yapabilirsiniz.  İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • 0 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ VE Bölge İşlem Formları Hakkında

  0.00 of 0 Oy

    SERBEST BÖLGE İŞLEMERİ VE Bölge İşlem Formları Hakkında     I.       SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ 1. GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN SBİF (Serbest Bölge İşlem Formu) TEMİN EDİLMESİ     Serbest Bölgeye giriş yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden; İhracat beyannamesine konu olan eşya için 0961 Kodlu SBİF, 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine gerek olmayan eşya için) 0992 kodlu SBİF, Mükellef tarafından temin edilecektir.     İşlem yapılacak olan serbest bölgenin fiziki altyapısı eşyanın muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına imkân sağlıyorsa; TPS üzerinden alınan 0961 kodlu SBİF’e ait ID/Satır no ihracat beyannamelerinin 44 nolu hanesinde refere edilerek, serbest bölgeye giriş yapacak eşya için ihracat beyannamesi tescil   Serbest Bölgenin fiziki altyapısı muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına uygun değil ise; ihracat beyannamesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız web sitesi e-işlemler bölümünde yer alan serbest bölge "ön beyan" programında beyan edilecektir. Bu durumda eşya serbest bölgeye alındıktan sonra beyanname tescil edilecektir. Tescil/Onay ve muayene işlemleri tamamlanan ihracat beyannamesinin numarası "gözetim" ile görevli memur tarafından BİLGEV2 üzerinde refere edilerek onaylanacaktır.     5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için TPS üzerinden temin edilen 0992 kodlu SBİF için beyanname tescil edilmeyecek olup, söz konusu 0992 numaralı SBİF’in  düşüm işlemleri Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı üzerinden yapılacaktır.   2. ÖN BEYAN İŞLEMLERİ     Serbest Bölgeye giriş işlemlerinde Bakanlığımızın resmi web sitesi “e-işlemler” menüsü altında yer alan “Serbest Bölge Ön beyan” programı kullanılacak olup, kullanıcı adı ve şifre gümrük idarelerinden temin edilecektir. Programa https://uygulama.gtb.gov.tr/serbestbolgeonbeyan adresinden de ulaşılması mümkün bulunmaktadır.   Serbest Bölge Ön Beyan Programına giriş yapıldıktan sonra “form oluştur” butonu seçilerek ön beyan işlemine başlanır. 2.1.Ön Beyan Genel Bilgiler Ekranı     Yeni form oluştur seçeneği ile açılan ekranda öncelikle giriş/çıkış işlemine ilişkin olarak genel bilgilerin yer aldığı ekran aşağıda yer alan hususlar göz önüne alınarak doldurulacaktır.     Ön beyan genel bilgiler kısmında giriş/çıkış işlem yönü, aracın ticari olup olmadığı, giriş nedeni ve yük durumu bilgileri   Giriş yönünde işlem yapacak olan araçlar hem ticari olarak hem de yük durumu boş olarak seçilirse, çıkış işlemi esnasında sistem, aracın yük durumunu ve çıkış beyanında SBİF kaydının olup olmadığını kontrol   Serbest Bölgeye giriş yapacak araç için sistemde belirlenen giriş nedenlerinden biri seçilecektir.   Muhtelif gümrük idarelerinden eşya alınarak devam edecek olan transit işlemlerinde (parsiyel taşımalarda) program üzerinde serbest bölgeye giriş nedeni olarak "Kısmi Yükleme" seçilecektir.   Transit işlemlerinde bir araç içerisinde birden fazla transit beyannamesi bulunuyorsa ve yalnızca bir transit beyannamesi kapsamı eşya serbest bölgeye boşaltılacak ise giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçeneği seçilecektir.     Giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilen ön beyanlarda aracın içerisinde bulunan tüm transit beyannameleri bilgi amaçlı olarak ön beyanda   Ön beyanda, giriş işlemi yapılmak istenilen Serbest Bölgenin Bağlı olduğu Gümrük idaresi aratılarak sistem üzerinden seçilecektir.   Aracın plakası ve varsa dorse/şase numaraları ön beyanda     Genel bilgi ekranında yer alan tüm alanlardaki bilgiler doldurulduktan sonra kaydet butonuna basılarak söz konusu bilgiler sisteme kaydedilir.   2.2. SBİF Bilgileri     Araç bilgileri kaydedildikten sonra SBİF ekle butonuna basılır, açılan pencerede SBİF e-belge ID/satır no yazılarak bilgiler TPS sistemi üzerinden çağrılır. (miktar, miktar birimi, SBİF tarihi, firma unvanı ve firma vergi no otomatik olarak gelecektir)   BİF e-belge ID/satır no haricinde herhangi bir numara ile sistem üzerinde hiçbir şekilde SBİF beyanı yapılamayacaktır.   Ön beyan programı/SBİF bilgileri ekranı üzerindeki brüt ve net ağırlık, kap adedi ve kap adedi birimi alanları mükellef tarafından manuel olarak doldurulacaktır. 2.3. BEYAN Bilgileri     Serbest bölgeye giriş işlemi için temin edilen SBİF bilgileri kaydedildikten sonra “Beyan Ekle” butonu tıklanarak giriş işlemine konu beyan bilgilerinin girişi yapılacaktır.   Beyan bilgilerinde beyan türü olarak “5000 USD altı işlem” seçilmiş ise, TPS üzerinden düşümlerin sağlıklı yapılabilmesini teminen, miktar birimi ve miktar bilgileri zorunlu alanlar olarak tanımlanmış olup, 0992 kodlu e-belgeden düşüm yapılacak miktarın söz konusu alana yazılması   Ön beyanda giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilmiş ise aracın içerisinde yer alan tüm transit beyanlarının numaraları sisteme yazılacaktır. Sisteme eklenen beyannamelerden hangisinin kapanacağının belirlenmesi amacıyla “beyan kapanacak mı” sorusu sistemde oluşturulmuş olup, söz konusu alan zorunlu tutulmuştur.   Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise, kap adedi, kap adedi birimi ve brüt, net ağırlık alanlarına veri girişi zorunlu hale getirilmiştir.   Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise “beyan açma türü parçalı mı?” sorusu zorunlu hale getirilmiştir.   2.4. Konteyner Bilgileri     Serbest bölgeye giriş/çıkış yapacak eşya konteyner içerisinde yer alıyorsa, “konteyner ekle” seçeneği ile konteyner numarası sistemde beyan edilecektir. Tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip bilgiler sisteme aktarılacaktır. Ön beyanda herhangi bir düzeltme işlemine ihtiyaç hâsıl olması durumunda ise güncelleme yapılmak suretiyle bilgiler değiştirilerek ön beyan için onay verilecektir. Onay işleminin ardından giriş işlemine bir tescil numarası verilerek bilgiler sisteme aktarılacaktır. Serbest bölgeye giriş aşamasında kapıda “plaka numarası” ya da ön beyan için alınan “tescil numarası” görevli memura beyan edilecektir.     II.      ÇIKIŞ İŞLEMLERİ   Serbest Bölgeden çıkış yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden 0961 Kodlu SBİF temin   TPS üzerinden alınan 0961 Kodlu SBİF’e ait ID numarası 44 nolu hanede refere edilerek serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için ithalat beyannamesi tescil/onay işlemi yapılacaktır.   Yükümlü tarafından Bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan serbest bölge giriş çıkış ön beyan programı üzerinden çıkış işlemi için ön beyan   Teslim alınmış statüdeki ithalat beyannamesinin muayene işlemleri serbest bölge içerisinde belirlenen gümrüklü sahada yapılacaktır. İthalat beyannamesine ilişkin muhasebe işlemleri tamamlanacak ve serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde gerekirse güncelleme yapılarak gözetim memuru onayı verilecektir.     Gözetim onayı verilmesinin ardından serbest bölgeden çıkış işlemi program üzerinde muhafaza onayı ile tamamlanacaktır.                   SAYGILARIMIZLA

 • 0 FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

  0.00 of 0 Oy

  Gazete No: 30602 G. Tarihi: 21.11.2018     FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1   MADDE 1 –15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde geçen bankaları ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri, b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini, c) Borçlu:  19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar,  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kurumları, 3/6/2007 tarihli ve 5684  sayılı Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar dışında kalan şirketleri, ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını, d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, f) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini, ifade eder."   MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz. (2) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılır. "   MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur. (4) Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenir. Bunlar, talepleri halinde Alacaklı Kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilirler."   MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Çerçeve Anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir."   MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.   MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.    http://www.ilkeymm.net/pdfdosya/sirk%C3%BCler/2018/finansalsirketler.pdf 

 • 0 21.11.2018 TARİHLİ E-DEFTER E-FATURA E-ARSİV VE 2019 E-DEFTER HADLERİ HAKINDAKİ TEBLİĞİ

  0.00 of 0 Oy

  TARİH………:21.11.2018 SİRKÜ NO..:2018-11257 Sayılı   Tebliğ Konusu:2019 Yılında E-Fatura E-Defter E-Arşiv Uygulamalarına Başlangıç ve Yürürlük Tarihleri Hakkında   Kısaca Kapsam :   Mevcut Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve taslak genel tebliğ düzenlemelerine göre 2019 yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamasına geçiş tarihleri bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.   Mevcut düzenlemelere göre, 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 2019 hesap döneminde, e-defter tutmak ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek zorundadırlar.   VUK Tebliğ taslağı ile de hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 01.07.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.   Kanun Açıklaması aşağıdaki gibidir. Vergi Usul Kanunu Tebliğlerine göre e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv tanımları ise   E-fatura, 397 sıra lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanmaktadır. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik arşiv ise 433 No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi anlamına gelmektedir E-Fatura, e-fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere düzenlenirken, e-arşiv olarak düzenlenen fatura e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayanlarla ilgilidir. e-Defter ise Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin ilgili idareler tarafından belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır.   Bu tebliğe göre aşağıdaki mükellefler özellikle girmektedir. Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmez).   Halen yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile taslak düzenlemelere göre, bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.       UYGULAMALAR   MEVCUT DÜZENLEMELER VUK TEBLİĞ TASLAĞI DÜZENLEMELERİ   E-Defter ve e-Fatura E-Defter      ve      e-Fatura       tutma zorunluluğu diğer mükellefler için ne VUK Genel Tebliğ Taslağı ile ⎯         2017 veya müteakip yıllar     zaman başlar?  cirosu      5      milyon     TL’yi    aşan        mükelleflerin   1.7.2019     tarihinden     Halen diğer mükellefler (yukarıda itibaren e-Fatura uygulamasına ve     belirtilen)    yanında,    2016     hesap 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-     dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL  ve  üzeri  olan  mükellefler 2018  Defter Uygulamasına ⎯         2018 ve izleyen yıllar cirosu 5     hesap döneminde e-defter tutmakta  milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili     ve 1/1/2018 tarihinden buyana e-  yılı   izleyen   2’nci    yılın   başından     fatura düzenlemektedirler. Bunlara itibaren geçiş zorunluluğu getirilmesi,     ilave olarak 2019 yılında aşağıda öngörülmektedir.     belirtilen mükelleflerde e-defter ve e- ÖTV I ve III sayılı liste kapsamında     fatura uygulamasına geçeceklerdir. olanlar       ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki     2017 hesap dönemi brüt mallar ile ilgili olarak EPDK dan     satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri lisans alan veya ÖTV III sayılı liste     olan    mükellefler        2019     hesap kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis     döneminde,     e-defter      tutmak     ve ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV     1/1/2019      tarihinden    itibaren    e- mükellefiyetinin   tesis    edildiği   ayı     fatura düzenlemek zorundadır. izleyen dördüncü ayın başından e-       Fatura    ve   e-Defter   uygulamasına     Özel Tüketim            Vergisi (2018    yılında   lisans    alımı    veya     Kanununa    ekli   I   sayılı   listedeki mükellefiyet tesisini gerçekleştiren     malların   imali,   ithali,   teslimi   vb. mükellefler için 1.7.2019 tarihinden     faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası itibaren      e-Fatura      uygulamasına,     Düzenleme    Kurumu    (EPDK)'ndan 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter     2018     yılı   içerinde    lisans     alan uygulamasına)       geçiş     zorunluluğu     mükellefler    1/1/2019      tarihinden       itibaren      elektronik      fatura      ve       elektronik      defter      uygulamasına       geçmek zorundadır. Bununla birlikte       lisans       tarihi       1/10/2018          –       31/12/2018 tarihi olan mükellefler       istemeleri        halinde        1/1/2020                       tarihinden itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.   Özel Tüketim  Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler de 2018 yılı içerinde mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte mükellefiyet tesis tarihi 1/10/2018 – 31/12/2018 tarihi olan mükellefler istemeleri halinde 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.     İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması  E-Fatura uygulamasına kayıtlı  olan  mükelleflerden,  25/10/1984 tarihli  ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanununun      11      inci     maddesi  kapsamındaki  mal  ihracı  ve yolcu  beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemektedirler. Bununla           birlikte          e-Fatura uygulamasına             kayıtlı          olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi    eşya ihracı      kapsamında fatura        düzenleyecek          olanlar, istemeleri         halinde        1/1/2017 tarihinden     itibaren     söz     konusu  E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin         bavul        ticareti  kapsamında hali hazırda kağıt ortamda      düzenledikleri     ÖZEL  FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e- Fatura       olarak       düzenlenmesi  zorunluluğu getirilmektedir.               faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmektedirler. .       E-arşiv   Kimler e-arşiv kullanmak zorundadır?   VUK Tebliğ taslakları ile öngörülen geçiş dönemleri aşağıdaki gibidir.     E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.   Ancak 464 Sıra No.lu VUKGT uyarınca internet üzerinden mal  ve  hizmet satışı yapan ve 2017 yılı gelir  tablosu  brüt  satış  hasılatı  tutarı 5  milyon    lira     ve     üzerinde     olan  mükellefler, 31/12/2018 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını                                    tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.   VUK Tebliğ taslağı ile hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere,7.2019 tarihine   kadar  e-Arşiv  Fatura     uygulamasına      da    geçme  zorunluluğu  getirilmektedir.   E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu       3. 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar                                                Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir.                                                   e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.   483 SN VUK GT’nin 6’ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması                          ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmektedir.   Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e- Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmaktadır.               7.Tebliğ taslağı ile belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılması imkanı getirilmektedir.       Diğer taraftan, yukarıda belirtilen tebliğ taslaklarında yer alan tarihlerin henüz kesinleşmediği beyan ederiz bu hadler 31 12 2018 dönem sonuna kadar değişiklik göstermesi halinde tüm mükelleflerimize bilgilendirme yapılacağını tebliği edilecektir.                           Saygılarımızla

 • 0 Sigorta borcu biriken milyonlarca vatandaş 30 Kasım’a kadar başvurduğunda borçları aylık 60 liraya güncellenecek ve düşecek. Geliri düşük olanların tüm borcu silinecek

  0.00 of 0 Oy

  BİRİKEN SGK BORÇ ÖDEMESİ HAKKINDA ????   Milyonlar Borçtan Kurtuluyor Sigorta borcu biriken milyonlarca vatandaş 30 Kasım’a kadar başvurduğunda borçları aylık 60 liraya güncellenecek ve düşecek. Geliri düşük olanların tüm borcu silinecek. İşte detaylar... Altı yıl önce başlayan Genel Sağlık Sigortası sistemi ilk başlarda uygulanan aylık 300 liraları bulan üçlü prim yüzünden vatandaşı borçlu duruma düşürmüştü. Önce üçlü prim yapısı değiştirildi. 2017'de ayda 53 lira ödeyen biri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale geldi. Bu para bu yıl için 60.89 TL'ye çıktı. Fakat geçmiş borçlar yüzünden birçok vatandaş hâlâ zor durumda. Artık bu borçlardan kurtulma yolu açıldı. 1) Kimler kapsam dışında? Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, Bağ- Kur'lular, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, isteğe bağlı sigorta ödeyenler, bakmakla yükümlü olunan kişiler. 2) Borç nasıl oluşuyor? Bir işte çalışmayan 18 yaşından büyük kişiler, lisede 20 üniversitede 25 yaşın üzerindekiler her ay GSS primi ödemek zorunda. Ödemeyenler için borç birikiyor. 3) Borcu olan ne yapacak? Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıların 30 Kasım'a kadar gelir testine müracaat etmeleri gerekiyor. Gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun (676.5 TL) tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Yukarıda çıkarsa bu kez yeni sisteme göre güncellenecek. 4) 30 Kasım son tarih mi? Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar için hem faizler silinmiş hem de borçları aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53.33 liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. Gelir testi için son tarih 30 Kasım. 5) Son ödeme tarihi belli mi? Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyecek. 6) Gelir testi yaptırılmazsa ne olur? Genel sağlık sigortası primi ödememek için gelir testi yaptırmak gerekiyor. Geliriniz asgari ücretin üçte birinden çok ise ayda 60.89 lira ödeyerek kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarınız için ücretsiz sağlık hizmeti alabileceksiniz. 7) Borcu olan hastaneye gidemez mi? Borcu olanlarda diğer sigortalılar gibi 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek. Bu haktan bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da faydalanacak. 8) Borç nasıl hesaplanıyor?  1 Nisan 2017 öncesi borçlar için hesap: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için aylık 53.33 lira üzerinden borcu güncellenecek, faizler silinecek. Son ödeme tarihi 31 Aralık 2018.  1 Nisan 2017 sonrası borçlar için hesap: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için 1 Ocak 2018'e kadar 53.33TL, sonrası için ise aylık 60.89 lira üzerinden borcu hesaplanacak.         Saygılarımızla