BLOG

 • 0 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlandı.   Numara          : 2019-01-003 Tarih               : 5 Ocak 2019     Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 02.01.2019 tarihinde Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.   Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.   Defter-Beyan Sistemine 2019 yılı için ilk kez giriş yapıldığında mükelleflerin sicil kayıtlarında yer alan bilgileri ile başvurularında ya da Sistemdeki mevcut bilgiler kontrol edilmekte ve eğer bir eksiklik ya da hata var ise bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır.   Bu kapsamda, sicil kayıtlarındaki gelir unsuru bilgisi (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, basit usul ticari kazanç gibi) mevcut faaliyeti ile uyumlu olmayan (örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunmasına rağmen sicil kayıtlarındaki gelir unsuru ticari kazanç olan), gelir unsurunun işe başlama tarihi eksik veya hatalı olan ya da sicil kayıtlarında gelir unsuru bilgisi olmayan mükelleflerle Sisteme giriş yaptıklarında uyarı mesajları paylaşılmaktadır.   Söz konusu uyarı mesajları ile karşılaşan mükelleflerin vergi dairesi sicil servisinden bahse konu eksiklikleri ya da hataları düzelttirmeleri gerekmektedir. Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Genel Amaçlı Dilekçe” menüsü aracılığıyla yapılabileceği gibi vergi dairesine gidilerek de yapılabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılarak Sistem kullanılabilir.   İlgili duyurulara ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 2019 Yılında Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklüklerle Maktu Had Ve Tutarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  2019 Yılında Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklüklerle Maktu Had Ve Tutarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı. Numara          : 2019-01-006 Tarih               : 5 Ocak 2019   305 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Tebliğle; 2019 yılında Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları ile Kanun’un 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.   Kanunun mükerrer 123. maddesi hükmü uyarınca, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103. maddelerinde yer alan ve 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiş, 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar buna göre tespit edilmiştir.   Tebliğe göre belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir;   Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri (Gayrimenkul sermaye iratları) için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 400 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 numaralı bendine göre hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 1.200 TL, İkinci derece engelliler için 650 TL, Üçüncü derece engelliler için 290 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, (2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 800 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 33.000 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, (2019 takvim yılı gelirleri için) 000 TL (gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi),   Gelir Vergisi Kanunu’nun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.200 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre basit usule tabi olmanın genel şartları Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL ve Diğer yerlerde 6.000 TL,   Gelir Vergisi Kanunu’nun maddesinin birinci fıkrasına göre basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla:   - 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL, - 2 numaralı bent için 60.000 TL, - 3 numaralı bent için 120.000 TL   Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde (2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere) esas alınan tarife, 000 TL'ye kadar % 15 000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için % 20 000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası için % 27 000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesine göre vergiye uyumlu mükelleflerin 01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı: 1.200.000 TL olarak tespit edilmiştir.   Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.   Tebliğ hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Saygılarımızla.

 • 0 Konut, Mobilya, Taşıt ve Beyaz Eşya gibi Bazı Mal Teslimlerinde; Tapu Harcı, KDV ve ÖTV’de Yapılan İndirimlerin Süresini Uzatan Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Konut, Mobilya, Taşıt ve Beyaz Eşya gibi Bazı Mal Teslimlerinde; Tapu Harcı, KDV ve ÖTV’de Yapılan İndirimlerin Süresini Uzatan Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı. Numara          : 2019-01-010 Tarih               : 5 Ocak 2019   535 sayılı “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)” Cumhurbaşkanlığı Kararı 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Bilindiği üzere 31.10.2018 Tarihli 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri, konut, taşıt, beyaz eşya ile mobilyaların KDV ve ÖTV oranlarında bazı indirim ve düzenlemeler yapılmıştı.   31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu indirimlerin süresi 3 ay daha uzatılarak son tarih 31.03.2019 olarak belirlenmiştir.   Karara göre;   Konut ve iş yeri teslimlerinde alıcıdan % 2, satıcıdan % 2 olmak üzere toplam % 4 oranındaki tapu harçlarının % 4’den % 3’e (Alıcıdan % 1,5 – Satıcıdan % 1,5 olmak üzere ) indirilmesi uygulamasına 31.03.2019 tarihine kadar devam edilecektir,   (Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında tapu harcı uygulanmaya devam edilecektir.)   KDV bakımından iş yeri ve % 18 orana tabi konut satışlarında %8 indirimli oran uygulamasına, 31.03.2019 tarihine kadar devam edilecektir,   (Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek; iş yeri, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.) Mobilya ve benzeri bazı malların tesliminde KDV oranı % 18 yerine 31.03.2019 tarihine kadar % 8 olarak uygulanacaktır.   (Bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)   Türk Gümrük tarife cetvelinin; 8701.20 - 87.02 - 87.04  ve 87.05 numaralarında yer alan Ticari araç teslimlerinde 31.03.2019  kadar uygulanmak üzere KDV oranı % 18’den % 1’e indirilmiş   (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar için. Ayrıca bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)    1600 cc altı binek araç teslimlerinde ÖTV’de 15 puanlık indirim uygulamasına 31.03.2019 tarihine kadar devam edilecektir.   (G.İ.T.P  No 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenlerden;   -      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 45’ten % 30’a -      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 50’den % 35’e indirilmişti.)   Klima, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, süpürge, ısıtıcı ve elektrikli küçük ev aletleri gibi bazı beyaz eşyada % 6,7 olan ÖTV oranı 03.2019 tarihine kadar % 0 olarak uygulanacaktır.   540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türk Gümrük tarife cetvelinin; 87.11 numaralarında yer alan Motosikletlerin (Mopedler Dahil ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); ve sepetlerin (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)) ÖTV oranı 31.03.2019 tarihine kadar %3’ten %0’a düşürülmüştür.   541 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ise; römorklar ve yarı römorklar gibi ticari taşıtların KDV oranı yine 31.03.2019 tarihine kadar %1’e düşürülmüştür.   Söz konusu 535 Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.   Söz konusu 540 Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.   Söz konusu 541 Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.   Kararlar 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.   Saygılarımızla.

 • 0 504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  0.00 of 0 Oy

  2019 yılında Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile çeşitli had ve miktarlar yeniden belirlendi. Numara          : 2019-01-011 Tarih               : 5 Ocak 2019   504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.   MADDE NO – KONUSU  2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)  2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) MADDE 104- İlanın şekli       1- İlanın vergi dairesinde yapılması 200,00    700,00     3- İlanın;        - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 200-220.000 700-270.000      - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 000 ve üzeri 000 ve üzeri   MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme                  27,00                    33,00   MADDE 153/A- Teminat tutarı 000,00   000,00     MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri       1- Yıllık;       - Alış tutarı 000,00   000,00       - Satış tutarı 000,00   000,00     2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 000,00   000,00     3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 000,00   000,00     MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 000,00   200,00     MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                    2,70                      3,30   MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 000,00   200,00     MADDE 343- En az ceza haddi         - Damga vergisinde                  12,00                    14,80     - Diğer vergilerde                  24,00                    29,00   MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları     (Kanuna bağlı cetvel)   I inci derece usulsüzlükler     1- Sermaye şirketleri                148,00                  180,00   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                                 90,00                  110,00   3 - İkinci sınıf tüccarlar                  45,00                    55,00   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                     21,00                    25,00   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                                 12,00                    14,80   6- Gelir vergisinden muaf esnaf                         5,70                      7,00   II nci derece usulsüzlükler     1- Sermaye şirketleri                  80,00                    98,00   2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                  45,00                    55,00   3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                                           21,00                    25,00   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                       12,00                    14,80   5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                    5,70                      7,00   6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                               3,20                      3,90   MADDE NO – KONUSU  2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)  2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması       1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması                240,00                  290,00    - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 000,00   000,00     2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması                240,00                  290,00   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 000,00   800,00      - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 000,00   000,00     4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                240,00                  290,00   6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 700,00   000,00      7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara                290,00                  350,00   8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine                900,00   100,00   -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 000,00   000,00     9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 200,00   480,00     10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına                900,00   100,00   MADDE 355- b) Damga Vergisinde                           -       - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası                    2,00                      2,40   MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza                           -       86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 - 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);       1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 600,00   900,00     2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında                800,00                  980,00   3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                400,00                  490,00   107/A maddesi uyarınca getirilen zorunlulıuklara uymayanlar (Elektronik Tebligatla ilgili)     1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 000,00   200,00     2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında                500,00                  600,00   3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                250,00                  300,00   Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 200.000,00   480.000,00     MADDE 370 * İzaha davet Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 000,00   000,00       Tebliğ hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.   Eki için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvik Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  0.00 of 0 Oy

  İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvik Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. Numara          : 2019-01-012 Tarih               : 04.01.2019   503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ” 26.12.2018 tarih ve 30637 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 14.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/74966 sayılı Karar ile belirlenen illerde (İllerin Sosyo-gelişmişlik endekslerine göre hazırlanan 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde), 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde uygulanmak üzere, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi hazinece karşılanmaktadır.   36 ilin yer aldığı Ekli (I) ve (II) Sayılı Listede teşvik uygulaması 2018 yılı sonunda ermişti. Ancak 503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2019 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.   Buna göre; (I), (III) ve (II) sayılı listede belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik prim teşvikinin süresi de 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.     İlave 6 Puanlık Teşvikten yararlanmak için;     Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK'ya verilmesi,   Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,   Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,   Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam ediliyor olması,     Karar 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.   Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belli Oldu.

  0.00 of 0 Oy

  2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belli Oldu. Numara         : 2019-01-013 Tarih              : 4 01 2019 2019 yılı Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları belirlendi. Asgari Geçim İndirimi işçinin bekâr, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan ve çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ tutarında da artışlar yaşanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi devlet adına işveren tarafından ödenmektedir. İşveren ise, işçiye yapmış olduğu bu ödemeyi Muhtasar Beyannamesinde ödeyeceği Stopajdan düşerek kalan kısmını vergi olarak ödemektedir. AGİ tutarları tüm yıl için uygulanmaktadır. Yıl içerisinde Asgari Ücret tutarında yaşanabilecek değişiklik Asgari Geçim İndirimi tutarında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. 01.01.2019-31.12.2019 arasında uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır. 2019 Sene Başı Asgari Ücret 558,00   2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Çocuk Sayısı Bekar EVLİ Eşi Çalışmıyor Eşi Çalışıyor Yok 191,85 230,22 191,85 1 220,63 259,00 220,63 2 249,41 287,78 249,41 3 287,78 326,15 287,78 4 306,96 326,15 306,96 5 ve Üstü 326,15 326,15 326,15  

 • 0 7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması Bozulanlara İlave Süre Verilmesine İlişkin 5 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması Bozulanlara İlave Süre Verilmesine İlişkin 5 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. Numara         : 2019-01-015 Tarih              : 5.01.2019   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.lu Genel Tebliğ 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Bilindiği üzere; 7159 Sayılı “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” 28.12.2018 tarih ve 30639 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmış ve Kanun’un 11. maddesi ile; 7143 Sayılı Kanun’a Geçici 2. Madde Eklenerek, Vadesinde Ödenmeyen Borçlara Ek Süre Verilmişti.   7143 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.lu Genel Tebliğ ile; 7143 sayılı Kanun’dan yararlanma hakkını kaybedenlerin durumu, 7143 sayılı yapılandırmada Taksit süresinin uzatılması, 7143 sayılı Kanunun 4. maddesinin onuncu fıkrası hükmünü ihlal edenlerin (pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanan ya da kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tahakkuk edecek alacaklar ile bildirilmeyen veya eksik tahakkuk eden emlak vergisi bildirimleri alacaklarının yapılandırılması) durumu, 7143 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı hükümlerini ihlal edenler ile tahsil edilmiş tutarlar hakkında usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.   Buna göre; 7143 yapılandırması bozulanlara yeni bir hak daha verilmiştir. 7143 sayılı Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerin tekrar yapılandırma haklarının devamı için;   7143 sayılı yapılandırmada borçlarını yapılandırmış olması, 12.2018 tarihi itibari ile ödenmesi gereken taksitleri ödememiş olması ve 02.2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gereken tutarları ödemesi,     Bu şartları yerine getirenlerin 7143 yapılandırma hakları kaldığı yerden devam edecektir.   Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.   12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı tanınmıştır.   Borçlu, Kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın 15.10.2018 tarihinden (bu tarih hariç) ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödediği takdirde de kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.   Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28.02.2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Söz konusu taksitlerin ödeme süresi tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.   Ancak, 2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.   Kanun’un 4. maddesinin onuncu fıkrası kapsamında yapılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal etmiş olanlar, 28.02.2019 tarihine (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ödeyenler de fıkra hükümlerinden yararlanacak ve kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklar ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.   7143 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme yaparak borçlarını ödemekte olan borçlular, bu  hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.   Son olarak tebliğ; 7143 sayılı Kanun’dan yararlananların Kanun kapsamında yapacakları ödemelere ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup, Kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır.   Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.   Saygılarımızla.  

 • 0 Devlet Destekli Alacak Sigortası Uygulaması 01.01.2019 Tarihinde Başladı.

  0.00 of 0 Oy

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Uygulaması 01.01.2019 Tarihinde Başladı. Numara         : 2019-01-017 Tarih              : 5.01.2019   Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 2018/11892 Sayılı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar”ı, 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirleyen “Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ”i ise 24.12.2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğ”i de 24.12.2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 01.01.2019 Tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.     Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası   Alacak sigortası, müşterilerine vadeli mal/hizmet satanların ödemelerini alamamaları durumunda zararlarını tazmin etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemidir.   KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulmuştur.   Alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını sağlamak üzere devlet destekli milli bir model oluşturulmuştur.     Sistem Hakkında Genel Bilgi   Sigorta modelinin işletme operasyonları Halk Sigorta A.Ş tarafından yönetilecek Bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacaktır. Poliçe satışı sistem kapsamındaki sigorta şirketleri tarafından yürütülecektir. Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi vasıtasıyla prim ve teminat miktarları ile ilgili bilgiye erişebilecektir. Sistem kapsamında 120, 180 ya da 360 gün vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.     Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin Kapsamı   Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 01.01.2019 tarihinde başlatılan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi kapsamında:   Bakanlık tarafından bir sigorta havuzu kurularak KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınarak alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir miktarı bu havuz tarafından ödenecektir.   Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı, uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilir.     Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Nedir?   İlk etapta sistemden mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler faydalanabilecektir.   Alacak sigortası, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:   a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan, b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan.   Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.   Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.     Risk Değerlendirilmesi Nedir?   Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.   Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacaktır.     Prim Ve Azami Teminat Tutarı   Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:     120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için Azami Teminat tutarı VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN(%) ORAN(%) ORAN(%) NET PRİMİN KATI 0-3.000.000         0,50         0,80           1,40 10 3.000.001-5.000.000         0,45         0,70         1,23 10 5.000.001-10.000.000         0,42         0,60         1,05 10 10.000.001-15,000.000         0,40         0,50         0,88 15 15.000.001-20.000.000         0,35         0,45         0,79 15 20.000.001-25.000.000         0,32         0,40         0,70 15     Primler taksit şeklinde ödenebilecek ve peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanacaktır.   Prim tutarı, en az % 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecektir.     Kredi Limitleri Nedir?   Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.   1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:   VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL) 0-5.000.000 100.000 5.000.001 -15.000.000 200 15.000.001 - 25.000.000 300.000     Ödenecek Prim Ne Olacaktır?   Standart bir prim yoktur. Sigorta yaptıracak KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağına, vadeli alacağın (120, 180 veya 360 gün) süresine göre değişmektedir.     Teminat Oranı Ve Muafiyet Tutarı   Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.   Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar için tıklayınız.   Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ için tıklayınız.   Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreleri Uzatıldı.

  0.00 of 0 Oy

  Sirkü Numarası………..: 1210-2018 / 957 Tarih……………………..: 13.12.2018   KONU: 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreleri Uzatıldı.   30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu Karar ile 7143 Sayılı Kanun’un varlık barışına ilişkin 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Bu sirkülerimizde, varlık barışına ilişkin son tarihlere ve bazı hatırlatmalara yer vermekteyiz. A) Yurt dışında bulunan varlıkların durumu Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/05/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.  Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. Diğer taraftan, 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 01/07/2019 (30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/05/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, Yurt dışı iştirak kazançları, Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar, Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar ve Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlarının 7143 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldığını hatırlatmak isteriz. B) Yurt içinde bulunan varlıkların durumu Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/05/2019 tarihine kadar,  Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ya da 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Ancak yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecektir ve bu vergi, 01/07/2019 (30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödenecektir. C) İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için; Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi, Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.     İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI: https://www.verginet.net/Dokumanlar/2018/7143-sure-uzatimi-20181130M1-2.pdf  Ek-3’te yer alan beyanname http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-8-1.pdf http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-8-1.pdf      

 • 0 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

  0.00 of 0 Oy

  Sirkü Numarası…………: 1211-2018 / 958 Tarih……………………..: 13.12.2018   KONU: Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler   “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlara yer verilmektedir. 1) Tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para verebilmesi Bu Kanun Teklifinin 63 üncü maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek madde ile tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmeye devam etmesi öngörülmektedir. 2) Kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına ilişkin yaşanılan tereddütlerin giderilmesi Bu Kanun Teklifinin 19 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 3) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması Bu Kanun Teklifinin 44 üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 4) İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresinin uzatılması Bu Kanun Teklifinin 21 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 5) Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin kullanılması Bu Kanun Teklifinin 57 nci maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksinin kullanılması amaçlanmaktadır. 6) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunun yumuşatılması Bu Kanun Teklifinin 26 ncı maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır. Düzenleme, Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır. Düzeltme Kanun Teklifi Ulaşmak İçin Lütfen Linki Tıklayınız https://www.verginet.net/Dokumanlar/2018/Teklif-30-11-2019-2-1369.pdf     Saygılarımızla.