BLOG

 • 0 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Envanter Takip Listesi Hakkında Duyuru Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Numara          : 2019 / 010012 Tarih               : 23 Şubat 2019   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 21.02.2019 tarihinde Envanter Takip Listesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.   Envanter Listesi, mali yılbaşında, ara dönemlerde ve mali yıl sonunda eldeki envanter kırılımını ve toplam tutarını, sistem üzerinden kullanıcının beyan edilebileceği dönemsel listelerin tamamıdır.   Bu liste ile;   Sistemde herhangi bir otomatik belge oluşmaz, Hesap özetine ve beyanname ekranlarına herhangi bir tutar akışı olmaz,   Envanter Listesinin kullanımı, envanterini “Stok Defteri” açarak Sistem üzerinden takip etmeyen ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan (işletme veya çiftçi işletme defteri) mükellefler için zorunludur.   Muhasebe Bilgileri > Envanter Listele erişiminden kayıtların yapılabileceği listelere ulaşılır. Bu listeler “Dönem” bazında belirlenmiş listeler olup aşağıdaki gibidir;   Dönem Başı, Birinci Geçici Vergi Dönemi, İkinci Geçici Vergi Dönemi, Üçüncü Geçici Vergi Dönemi, Dönem Sonu   Envanter Listesi işlemleri, Sistemde “Muhasebe Bilgileri” modülü kapsamında yürütülür.   Stok Defteri ile Envanter Listesi ikisi aynı anda kullanılmaz.   Envanter Listesini kullanabilmek için “Stok Defteri”nin kapalı olması gerekmektedir. “Envanter Listele” erişimi menüde görünmüyor ise Mükellefin Stok Defteri açıktır.   Defter Beyan Sistemi Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzunun içeriği;   Envanter Listesi   Dönemsel Envanter Listesinin Oluşturulması   Envanter Kaleminin Kaydedilmesi   Envanter Kaleminin Aranması   Envanter Kaleminin Değiştirilmesi   Envanter Kaleminin Silinmesi   Başlıklarından oluşmaktadır.   Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişebilirsiniz.   İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.  

 • 0 Yeni işe alınan sigortalıya üç aylık destek geliyor.

  0.00 of 0 Oy

  1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak.   TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi.   AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.   Komisyonda, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında düzenlemeler içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirildi.   Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.   Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.   Çevre Kanunu kapsamında "geri kazanım katılım" payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24'üncü gününün sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecek.    Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin ya da eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek. Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecek. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.   Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.    Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecek.    Teklifle, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerinin, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri alınması konusunda bakanlıklar arası koordinasyon sağlanacak; belgeleri alınan sivil havacılık personeli İçişleri Bakanlığına bildirilecek.    Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.  Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.    Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşıp, 2 bin 400 TL'yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.    Kaynak: AA Saygılarımızla.

 • 0 Elektronik Defter (e-Defter) Görüntüleyici programı geliştirilmiş versiyonu Hakkında Gib Duyusu Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Numara          : 2019 / 01007 Tarih               : 19 Şubat 2019   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (http://www.edefter.gov.tr) 18.02.2019 tarihinde e-Defter Görüntüleyici programı geliştirilmiş versiyonu ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.   Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.   e-Defter Görüntüleyici programının Geliştirilmiş Versiyonları yayınlanmıştır. E-Defter Görüntüleyicinin bu versiyonlarında görüntülenen e-Defter de yevmiye tarih aralığında, yevmiye madde numara aralığında ve hesap kodu aralığında filtreleme yapabilme özelliği getirilmiştir.   Görüntüleyici kullanım kılavuzunu inceleyerek kullandığınız bilgisayarın teknik özelliklerine uygun versiyonu kullanmanız önem arz etmektedir.   Önemle duyurulur.   e-Defter Görüntüleyici programına ulaşmak için tıklayınız.   e-Defter Görüntüleyici kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.   Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 KDV İndirim ve İade Uygulamasına İlişkin 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Numara          : 2019-0100 Tarih               : 16 Şubat 2019   23 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Tebliğde; 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler açıklanmıştır.   Yıl bittikten sonra gelen faturaya ilişkin KDV’nin, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden yıl sonuna kadar kayıtlara alınması ile indirim konusu yapılabilmesi konusu açıklanmıştır.   Buna göre, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabilecektir.   Tebliğde ayrıca, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iadelerde; mükelleflerin iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin beyannamelerin (düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır. KDV İadesi YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, raporun işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İadelerde; mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır. KDV İadesi YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, raporun istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iadelerde; mükelleflerin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır.   YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. KDV iadesi için YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, ilgili süre içinde raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talepleri derhal incelemeye sevk edilecektir. Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 İthalat İşlemlerinde Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi Getirilmiştir

  0.00 of 0 Oy

  Duyuru Numarası…….: 1207-2018 / 951 Tarih………………….. : 11.12.2018 Konu…………………...: EK Gümrük Uygulaması Hakkında   İthalatlar İşlemlerinde Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi Getirilmiştir.   Yurtdışından İthal edilen oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin aralarında bulunduğu bazı eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Buna göre, aralarında oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.   Bu kapsamda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.   Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşesinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.   Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.   Ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak söz konusu eşya gruplarında gümrük vergisi uygulamasına başlandığı belirtildi.   Saygılarımızla    

 • 0 TÜZEL KİŞİLER ’E RESMİ TEBLİGATLAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR. TÜZEL KİŞİLER 31/01/2019 TARİHİNE KADAR PTT’YE MÜRACAAT EDEREK SİSTEME KAYIT OLACAKTIR

  0.00 of 0 Oy

  TÜZEL KİŞİLER ’E RESMİ TEBLİGATLAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TÜZEL KİŞİLER 31/01/2019 TARİHİNE KADAR PTT’YE  MÜRACAAT EDEREK SİSTEME KAYIT OLACAKTIR                                                                                                                            11/12/2018   06/12/2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de    Yönetmelik, 7201Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulundu ğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir.   Yönetmeliğe göre;    6 Aralık 2018 PERŞEMBE       Resmî Gazete    YÖNETMELİK     Sayı : 30617     ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar. Dayanak   MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanm ıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, b) Delil ka ydı: Tebligat ın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okundu ğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları, c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı, ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğ e uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı, d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini, e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi, f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı, g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen v e mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını, ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi, h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri, i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenli ği sağlanan sistemi, j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını, ifade eder.   İlkeler MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşa ğıdaki ilkeler göz önüne alınır: a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması. b) Bilgi güvenliğinin sağlanması. c) Kişisel verilerin korunması. ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması. d) Hizmet kalitesinin sağlanmas ı. e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması. İKİNCİ BÖLÜM Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru, Adresin Oluşturulması ve Teslimi Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik   yolla yapılması zorunludur: a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlar ın bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri. d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. e) Kamu kurumu niteli ğindeki meslek kuruluşları ve üst kurulu şları. f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. g) Noterler. ğ) Baro levhas ına yazıl ı avukatlar. h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait di ğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. (2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. (2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: a) Kamu kurum ve kur uşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETS İS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERS İS) kayıtlı tüzel kişiler için MERS İS numarası ve sistem bilgileri, MERS İS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri. c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. (3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir. Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir. (2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder: a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza. b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza. c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.   Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektron ik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder. (2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleşti ği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar. (3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Elektronik Tebligatın Yapılması Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder. (2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır. (3) Gizlili ğin sağlanması amacıyla tebli ğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür. (4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir. (5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz. (6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştı ğı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Muhatabın bilgilendirilmesi MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine el ektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir. (2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muha taba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir. (3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez. (4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur. Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli e lektronik imzasını kullanarak veya e -Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir. Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam   ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadı ğı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır. Ana ve alt işlem yetkilisi MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir. (2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlard ır: a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak. b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak. c) Gerekti ğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek. (3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir. İspat gücü MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşi vde muhafaza edilir: a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl. b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenli ğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl. c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl. ç) Delil kayıtları otuz yıl. (2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır. (3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür. Tebligatın elektronik yolla yapılamaması MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Elektronik Tebligat Adresinin Kullan ıma Kapatılması Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır. (2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır. (3) Kısıtlıl ık, ceza infaz kurumuna girme v eya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır. (4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir. Kullan ıma kapatma işlemleri   MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir. (2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır. (3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenli ğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder. Kapatma ve kullandırma yasağı MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kap atmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz. (2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri PTT ’nin yükümlülükleri MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlard ır: a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak. b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS vasıtasıyla muhataba ulaştırmak. c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde bulundurmak. ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıld ı ğına dair delil kayıtlarını ayr ı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek. d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek. e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak. f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulun durmak. g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak. ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak. h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS'ye işlemek. ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları belirlenen süreler kadar muhafaza etmek. i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak. j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektr onik tebligat hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak. (2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa   dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle payla şamaz. (3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. (4) PTT, elektronik tebligatı muhatab ın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlan arak silinebilir. (5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar. Adres sahibinin yükümlülükleri MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlard ır: a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek. b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek. c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak. Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır. ALTINCI BÖLÜM Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler Sistemin güvenliği MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar . (2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olm ak zorundadır. (3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir. Adres rehberi MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi ol uşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar. (2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir. Teknik kriterler MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler PTT’nin diğer hizmetleri   MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir. Denetim MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir. Faaliyet raporu MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir: a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı. b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri. c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar. (2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir. Ücretlendirme MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar. Hüküm bulunmayan haller MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder. Yürürlük MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 • 0 Yapılandırma Borçu Olanlar???? 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurmuş, ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere bir hak daha tanındı.

  0.00 of 0 Oy

    Duyuru Numarası…….: 1206-2018 / 950 Tarih………………….. : 08.12.2018 Konu………………….: Yeniden yapılandırması bozulana bir hak daha verildi ilgili Kişiler ve Tüzel Yapılar İçin Duyuru İçerik : 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurmuş, ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere bir hak daha tanındı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan torba yasaya yönelik verilen bir önergeyle 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurmuş ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere, gecikme faizi ödemek ve 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek şartıyla bir hak daha tanındı. Ödemeyi yapanların yeniden yapılandırması bozulmayacak. Önerge 7143 sayılı yasanın vergileme yönünden yapılandırma hakkı verilen ancak bozulan düzenlemelerinin büyük kısmında tekrar veriliyor.  İlgili önergeyle getirilen geçici madde ise aşağıdaki gibidir.  "Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır"  Ayrıca getirilen düzenleme ile 2018 Aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 2019 Ocak ayı sonuna kadar uzatıldı.  Büyük bir kısmına yeniden hak tanındı, davalar-idari işlemler de duracak  Verilen önerge ile 7143 sayılı yasada öngörülen cari yıl vergilerini iki dönem ödeyemeyenlerin yapılandırma hakkının düşmesine yönelik düzenlemede de hak tanındı ve Ocak 2019 sonuna kadar bu borçlarını ödemeleri koşuluyla yapılandırmada kalmaları sağlandı. Bu kapsamdaki hakkın kullanılabilmesi için "çok zor durumda olduklarının" kabul edilmesi şartı koşuldu. Yine 7143 sayılı kanunun pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ancak borcunu ödeyemeyenler, matrah artırımı İmkanın dan yararlananlar, borçlarını ödemek koşuluyla bu kanun haklarından yararlanmış sayılacaklar. Borçlarını ödemeleri koşuluyla idari ve adli takip ya da dava aşamasına gelmiş bütün hukuki-idari işlemler durdurulacak. Borçlar ödenmezse işlemler tekrar başlatılacak.   Saygılarımızla. İlke Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim

 • 0 2019 Yılı Başında 5 ila 9 Arası Sigortalı İşçi Çalıştıran İşyerleri Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şartları Nelerdir.

  0.00 of 0 Oy

  2019 Yılı Başında 5 ila 9 Arası Sigortalı İşçi Çalıştıran İşyerleri Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şartları Nelerdir. Sirkü Numara          : 1205-2018 / 949 Tarih                         : 05.12.2018   Bilindiği gibi Bireysel Emeklilik Sistemi (Bireysel Emeklilik Sistemi ) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girmişti.   Kapsam   6740 sayılı Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne işçi sayısına göre kademeli olarak dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.   Buna göre:   A- 2017 Yılında Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsamına Girmiş Olan İşyerleri   a) Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan işyerlerinde; 01.01.2017 tarihinden itibaren, b) Çalışan sayısı 250 ve üzerinde olan işyerlerinde: 01.04.2017 tarihinden itibaren, c) Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan işyerlerinde; 01.07.2017 tarihinden itibaren, d) Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işyerlerinde ; 01.01.2018 tarihinden itibaren, e) Çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan işyerlerinde; 01.07.2018 tarihinden itibaren    Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak halen uygulanmaktadır.        B- 2019 Yılımla Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsamına Girecek Olan İşyerleri   01.2019 tarihinden itibaren 5 ila 9 isçinin çalışacağı/çalıştığı işyerlerinde Bireysel Emeklilik Sistemi (Bireysel Emeklilik Sistemi ) zorunlu olarak uygulanacaktır.    Birden Fazla İşyeri Olan İşverenin Çalışan Sayısının Belirlenmesi   Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir.    Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsamına Zorunlu Olarak Dahil Olanlar   Türk vatandaşı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre muhasebe web com(SSK ve Emekli Sandığına tabi) çalışanlardan:   a- İşverenin Yönetmelik kapsamına alınma tarihi itibariyle çalışmakta olan 45 yaşını doldurmamış kişileri, b- İşverenin kapsama alınmasından sonra bu işverene bağlı olarak işe başlayan ve işe başlama tarihinde   45 yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri kapsar.   Ancak, 5510 sayılı Kanununun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında yer alan ve ülkemiz ile sosyal güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelere götürülen Türk işçileri, otomatik katılım kapsamında bulunmamaktadır.     Çalışanın Katkı Payının Hesaplanması ve Emeklilik Şirketine Aktarılması   Yönetmelik kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3’ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada dikkate alınmaz.    Çalışan İşçinin Bu sistemden (BES) Cayma veya Ara Verme Hakkı   Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, kapsama giren işverenler, bir emeklilik şirketiyle anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Ancak işçi, işveren tarafından emeklilik planına dâhil edildiğine ilişkin bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde emeklilik sistemine dâhil olmamayı seçebilir. İşçi “CAYMA” hakkını kullanması durumunda, o tarihe kadar fona ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte, on iş günü içinde işçiye iade edilecektir. Ayrıca, cayma hakkını kullanmayan işçi, bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir.   Ayrıca, cayma hakkını kullanmayan işçi, bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme talebinde bulunması mümkündür. İşçinin ara verme talebini iletmesi üzerine işçiye ödenen ücretten katkı payı kesintisi yapılmaz.    Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Şartları ve Devlet Katkısı   İşverenleri tarafından bu kapsamda otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen çalışanların emekli olmaya hak kazanmaları için sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlamaları gerekiyor.   Devlet Katkısı Hak ediş Oranları:   - İlk 3 yıldan önce sistemden ayrılanlara % 0, - 3-6 yıl sistemde kalanlara % 15, - 6-10 yıl sistemde kalanlara %  35, - 10 yılını emeklilik öncesi dolduranlara % 60, - Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayanlar için % 100 olacaktır.   Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı teşviki verilecektir. Cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre 1.000 TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır. Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında kalmayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet katkısı teşviki verilecektir.    BES ile ilgili İşverenlerin Yükümlülüğü ve Sorumlulukları   1-  İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş, aşağıda vazıh bulunan en az bir emeklilik sirkeli ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. Duna göre, işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi de gerekmektedir.   2-  Çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması.   İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.   3-  Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.   Birden Fazla İşyeri Olan İşverenin Çalışan Sayısının Belirlenmesi Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir.       İşçinin İşyerinin Değişmesi Halinde Yapılacak Uygulama Çalıştığı işyerinde emeklilik sözleşmesi bulunan işçinin işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bir emeklilik planı varsa, işçinin birikimi ve sistemde kazandığı esas süre yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik sistemi bulunmaması halinde, işçi talep ederse katkı payı ödemeye devam edecektir.     Tedrici katılım tarihinden sonra çalışan sayısının değişmesi Sisteme bir defa dahil olmuş bir işverenin çalışan sayısının ileri bir tarihte düşmesi, işverenin sistemde bulunma durumunu etkilemez ve işveren sistemde kalmaya devam eder. Bir tedrici katılım tarihinde belirtilen sayıda çalışanı bulunmayan ancak söz konusu tedrici katılım tarihinde gerekli çalışan sayısına ileri bir tarihte ulaşan bir işyeri, sisteme dahil olmak için müteakip takvim yılı başını bekler. İşyerlerinin çalışan sayısına göre kapsama alınması sadece tedrici katılım tarihinde aranan çalışan sayısına sahip olması halinde mümkündür.   Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş Emeklilik Şirketlerin Unvanları aşağıya çıkarılmıştır.   1-  Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş. 2-  Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 3-  Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 4-  Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş. 5-  Asya Emeklilik ve Hayat Ş. 6-  Avivasa Emeklilik ve Hayal Ş. 7-  Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 8-  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 9-  Cigna Finans Emeklilik ve Hayat Ş. 10-  Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 11-  Garanti Emeklilik ve Hayat Ş. 12-  Groupama Emeklilik A.Ş. 13-  Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 14-  NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. 15-  Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş 16-  Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş 17-  Vakıf Emeklilik Ş. 18-  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.   Güncel Liste için tıklayınız.   Saygılarımızla.

 • 0 2019 DEFTER TASDİK SÜRELERİ VE ARA TASDİK SÜRESİ HAKKINDAKİ DUYURULAR

  0.00 of 0 Oy

  2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkındaki Son Tebliği.   VUK ve TTK hükümlerine göre 2019 yılında tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı hakkında ve Defter Beyan sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. MÜKELLEFİYETE GÖRE 2019 YILINDA TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER *          GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: 1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri 2) -Kollektif ve Komandit Şirketler a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3) -İşletme Esasına Göre 2019 Yılında Tutulacak Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. 01.01.2019 Tarihinden itibaren "Defter-Beyan" sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır. 2019 yılı için İşletme Defteri notere tasdik ettirilmeyecek, Kâğıt ortamında tutulmayacaktır.  2019 YILI İÇİN İŞLETME DEFTERİ NOTERDEN TASDİK ETTİRİLMEYECEK; ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAKTIR. 4) -Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. "Defter-Beyan Sistemi" de Elektronik ortamda tutulmaya devam edilmektedir. 2019 yılı için SMK Defteri de tasdik ettirilmeyecektir. Defter Beyan Sisteminde tutulan defterlerin açılış ve kapanış onayı: İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun'da öngörülen tasdik hükmündedir. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun'u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: ANONİM ŞİRKETLER İÇİN  2019 YILINDA TUTALACAK DEFTERLER a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Damga Vergisi Defteri e) -Yönetim Kurulu Karar Defteri f) -Pay Defteri g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri    Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1) *          LİMİTED ŞİRKETLER  İÇİN  2019 YILINDA TUTALACAK DEFTERLER a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri d)    Pay Defteri e)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri    Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)    Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1) LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: (Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER: e-Defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar. *        DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır. a)    Yevmiye Defteri b)    Defteri Kebir c)    Envanter Defteri d)    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri e)    Yönetim Kurulu Karar Defteri f)    Pay Defteri Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken DİĞER DEFTERLER: İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, Ambar defteri ve Çiftçi İşletme defteri. Anonim şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ. 2019 YILI DEFTER TASDİK ZAMANI: Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:   Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );  Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;  Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. *        2019 TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18) Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. 2019 ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER: 1-    Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.) 2-    Defteri kebir, 3-    Envanter defteri 4-    A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce. kapanış onayı yaptırılması gerekir.) 5- İşletme defteri, 6- Serbest meslek kazanç defteri, 7- Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri *        2019  KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : ( TTK MD 64/ 3, 5 ) 1) -Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu) 2) - YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu) Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ. TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU: Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları "TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ" Noterlere ibraz edilecektir. Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre "Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir." Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımızla

 • 0 BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor..01 01 2019

  0.00 of 0 Oy

  BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor..   Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olup, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmeler 1/1/2018 tarihinde başlayan raporlama dönemine ait finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulayacaklardır. SAYGILARIMLA    (29.11.2018)   TAM METNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/1_%20Oturumyeni.pdf http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/2_%20Oturum.pdf http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0%20FRS%20Sunumlar/3_%20Oturum.pdf