BLOG

Geri

0 Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

 

Numara          : 2018 / 162

Tarih               : 12 Kasım 2018

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır.

 

Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.

 

Bu yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle; 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddelerinde de çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 

  • maddenin 1. Fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir;

 

(h) "Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,"

 

Böylece Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamı genişletilerek "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları" da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alınarak işçi ve işverenlerin konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılınmıştır.

 

  • İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, İş Müfettişleri (Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu) tarafından da gerçekleştirilebilecek

 

-    Ayrıca “Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması” başlıklı 8. Maddesi başlığı ile birlikte tamamne değiştirilerek; kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulacağı belirtilmiştir.

 

  • Son olarak kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından yapılan giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde girmiştir.

 

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili yönetmeliğin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.