BLOG

Geri

0 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Sirkü Numarası…………: 1211-2018 / 958

Tarih……………………..: 13.12.2018

 

KONU: Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlara yer verilmektedir.

1) Tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para verebilmesi

Bu Kanun Teklifinin 63 üncü maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek madde ile tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmeye devam etmesi öngörülmektedir.

2) Kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına ilişkin yaşanılan tereddütlerin giderilmesi

Bu Kanun Teklifinin 19 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

3) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması

Bu Kanun Teklifinin 44 üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

4) İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresinin uzatılması

Bu Kanun Teklifinin 21 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

5) Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin kullanılması

Bu Kanun Teklifinin 57 nci maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksinin kullanılması amaçlanmaktadır.

6) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunun yumuşatılması

Bu Kanun Teklifinin 26 ncı maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır. Düzenleme, Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.

Düzeltme Kanun Teklifi Ulaşmak İçin Lütfen Linki Tıklayınız

https://www.verginet.net/Dokumanlar/2018/Teklif-30-11-2019-2-1369.pdf

 

 

Saygılarımızla.