BLOG

Geri

0 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreleri Uzatıldı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Sirkü Numarası………..: 1210-2018 / 957

Tarih……………………..: 13.12.2018

 

KONU: 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreleri Uzatıldı.

 

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile 7143 Sayılı Kanun’un varlık barışına ilişkin 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Bu sirkülerimizde, varlık barışına ilişkin son tarihlere ve bazı hatırlatmalara yer vermekteyiz.

A) Yurt dışında bulunan varlıkların durumu

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını31/05/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. 

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

Diğer taraftan, 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 01/07/2019 (30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/05/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar,
  • Yurt dışı iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar ve
  • Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlarının

7143 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldığını hatırlatmak isteriz.

B) Yurt içinde bulunan varlıkların durumu

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar31/05/2019 tarihine kadar,  Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ya da 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Ancak yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecektir ve bu vergi, 01/07/2019 (30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödenecektir.

C) İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için;

  • Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
  • Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

 

İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI:

https://www.verginet.net/Dokumanlar/2018/7143-sure-uzatimi-20181130M1-2.pdf

 Ek-3’te yer alan beyanname

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-8-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180704-8-1.pdf