BLOG

Geri

0 KDV GUT’de Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

KDV GUT’de Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

Numara          : 2018 / 151

Tarih               : 11 Ekim 2018

 

21 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 10.10.2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre;

 

- Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir.

 

Buna göre; sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının; satıcı tarafından beyan edilmiş ve hazineye ödenmiş olması şartıyla sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca; KDV tevkifatı yapılmamış ve bu sebeple sorumlu sıfatıyla beyanname vermemiş olan vergi sorumlusu durumundaki mükellefler, sonradan II no’lu KDV beyannamesi verme yükümlülüğünden kurtulmuş oldu.

 

- KDV Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

- Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yapılan değişiklikle indirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre ise; indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yılı içinde talep edilen mahsuben iade tutarlarının hesaplanmasında yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan  vergi  arasındaki  farkın,  (%1)  oranına  tabi  işlemler  için  işlem  bedelinin (%17)’sini,  (%8)’e  tabi  işlemler  için  ise  işlem  bedelinin  (%10)’unu  aşan  kısmı,  iade hesabına dahil edilmemekte iken ay içi iade hesabında sadece doğrudan yüklenimler nedeniyle bu oranların aşılabileceği, diğer bir ifadeyle genel gider ve ATİK yüklenimleri gibi nedenlerle azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.