BLOG

 • 0 22.11.2018 tarihinde DV-22/2018-1 sayılı “Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi” hakkında Damga Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

  0.00 of 0 Oy

  Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere Damga Vergisi Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Hakkında Düzenleme Yapılmıştır.   Yayın  Numarası        : 2018 / 11258 Tarih               ………: 22.11.2018   Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından 22.11.2018 tarihinde DV-22/2018-1 sayılı “Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi” hakkında Damga Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.   Sirkülerde, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmış, Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirilmiştir.     http://www.gib.gov.tr/node/132647  

 • 0 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin 2018/39 Sayılı Genelge Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin 2018/39 Sayılı Genelge Yayımlandı. Numara : 2018 / 165Tarih : 19 Kasım 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.11.2018 tarihinde 2018/39 sayılı Genelge yayımlanmıştır.Bilindiği üzere; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olup buna göre tecil ve taksitlendirme işlemleri Kanunun 48 ve 48/A maddeleri kapsamında farklı usullere göre yürütüleceğinden 2011/53 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “2. Tecil ve taksitlendirme işlemleri” başlığı “2. 48 inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri” şeklinde değiştirilmiş ve Birinci Kısım, İkinci Bölümüne “ 3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir.6183 sayılı Kanun’un "Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlıklı 48/A maddesinde; “ Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabileceği açıklanmıştır.Madde hükmünden yararlanacak vergi borçlusunun; 1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanunisüresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,Şart olduğu belirtilmiştir.31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazetede 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.Yönetmelikte uyumlu mükellef; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borcunu son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular olarak tanımlanmıştır.2018/39 sayılı Genelge ile ise; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olan kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.Buna göre; 6183 sayılı Kanunun "Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlıklı 48/A maddesi hükmünden yararlanarak kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme yapacak borçlunun;1. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,2. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olması,3. Başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerini ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen belgelere/beyannamelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler/beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)4. Borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borçlarını ödeyememiş olması,Şart olduğu ve madde kapsamında tecil edilen alacaklara, belirlenen oranda faiz tatbik edileceği belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların “çok zor durum” halinin tespitinde;Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.Nakit Oranı Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı KaynaklarLikidite Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı KaynaklarKaldıraç Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplam Varlıklarİşletme hesabı veya zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.Nakit Oranı: Kasa + Banka / Kısa Vadeli BorçlarLikidite Oranı: Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar /Kısa Vadeli BorçlarKaldıraç Oranı: Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar / Toplam VarlıklarDeğerlendirilme sonucu;1. a) Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması,1. b) Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması,1. c) Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olmasıŞartlarının bir arada bulunması gerekir.Söz konusu 3 şartı birlikte sağlayan borçluların çok zor durumda oldukları kabul edilerek Genelgede belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur.Söz konusu 3 şartın birlikte sağlanamaması halinde ise tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilecektir.Ayrıca genelgede cari dönem primlerinin ödenmesi/ödenmemesi durumu, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, teminat aranmayacak durumlar, tecil taksitlendirme şartlarına uyulmaması durumunda yapılacak işlemler, SMMM tarafından hazırlanacak Çok Zor Durum Raporu dispozisyonu gibi konularda da açıklamalar yapılmıştır.

 • 0 Dövizle Sözleşme Düzenlenmesine İlişkin İstisnaların Kapsamının Esnetilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Dövizle Sözleşme Düzenlenmesine İlişkin İstisnaların Kapsamının Esnetilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. Numara          : 2018 / 164 Tarih               : 17 Kasım 2018   Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) “ 16.11.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Bilindiği üzere; Eylül ve Ağustos aylarında gerçekleşen Türk Lirasındaki aşırı değer kayıpları neticesinde beraberinde değer kaybını engellemek amacıyla bir takım tedbirler alınmış ve 04.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018-32/48 numaralı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.   13.09.2018 tarihli 2018/85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile döviz veya dövize endeksli sözleşmelerde bedelin TL cinsinden belirlenmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu karar sonucu sözleşme bedellerinde yapılacak değişikliklere 06.10.2018 tarihinde yayınlanan 2018-32/51 No.lu tebliğ ile çeşitli istisnalar ve hesaplamalara ilişkin açıklamalar getirilmişti.   2018-32/52 No.lu tebliğ ile de; 06.10.2018 tarihli 2018-32/51 tebliğde düzenlenen döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşme düzenlenmesine ilişkin istisnaların kapsamı kısmen genişletilmiştir.     Buna göre;   Serbest bölgelerde yapılan gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinin,   Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ancak Türkiye’de yerleşik olan kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,   Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketlerin gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,   Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,   Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,   sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkan tanınmıştır.     Gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmelerinin, döviz cinsinden düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.   Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.   Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş makineleriyle ilgili satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer   ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkan tanınmıştır.   Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilmesi için yurt dışında üretilmesi şartı getirilmiştir.   4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer   ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak    kararlaştırılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.   Gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için de TL’ye dönüşüm zorunluluğunun aranmayacağı belirtilmiştir.   Sadece taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkün hale getirilmiştir.   Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilmekteyken sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda, Türkiye’de yerleşik sayılmayacaklardır.   Tebliğ, yayımı tarihi olan 16.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 • 0 İnteraktif Vergi Dairesi nedir, Hangi İşlemler yapılır

  0.00 of 0 Oy

  İnteraktif Vergi Dairesi nedir? İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Hangi İşlemler Yapılabilir?   Numara          : 2018 / 163 Tarih               : 13 Kasım 2018   İnteraktif Vergi Dairesi nedir?   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda (https://ivd.gib.gov.tr) yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir.     50’yi aşkın etkin iş akışı, 20’yi aşkın sorgulama ve bilgi İnteraktif Vergi Dairesinde 7/24 hizmetinizde…     Sistemden kimler yararlanabilir?   Sistemden;   - Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, - e-Devlet şifresi bulunan, - ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.     Sisteme nasıl giriş yapılabilir?   Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası/Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri ya da e-Devlet Şifresi kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir.   İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.     Sistemi kullanmak için şifre nasıl alınabilir?   Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir.     İnteraktif Vergi Dairesini kullanın zamanınız size kalsın…   Sisteme giriş şifresi unutulursa, ne yapılmalı?   ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden “Şifremi Unuttum” butonu tıklanarak yeni şifre oluşturulması mümkündür.     Sistemin avantajları nelerdir?   Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması. Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi. İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması. Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması. Vergiye gönüllü uyum seviyesinin artırılması.     İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi bilgilere ulaşılabilir?   Sicil bilgilerinize erişim Borç detayı ve ödeme işlemleri Beyanname, bildirim ve tahakkuklarınızı görüntüleme İade/mahsup edilebilir durumdaki ödemelerinize ait bilgiler Vergi ceza ihbarnamelerine erişim E-Yoklamalarınız E-Tebligatlarınız E-Hacizler Ödeme emirleri   İnteraktif Vergi Dairesini kullanımınız sırasında cep telefonunuza gönderilen mesajlar tamamen ücretsizdir.     İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi işlemler yapılabilir?   Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi Vergi borcu taksit (tecil) talebi Özelge talebi İzaha davet kapsamında cevap yazısı hazırlanması Borç durum yazısı talebi Mükellefiyet yazısı talebi İade/mahsup talebi Ödeme emri sorgulaması ve mal bildirimi Dilekçe ve eklerinin verilmesi Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi verilmesi Geçerli e-beyanname sözleşmelerine erişim ve sözleşme iptal işlemi Hazır beyan uygulamasına erişim Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi verilmesi Kasko değerine göre MTV düzeltme talebi dilekçesi verilmesi Diğer konularla ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi     İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz işlemler:   Vergi ceza indirim/uzlaşma talebinde bulunmak Vergi borcu taksit (tecil) talebinde bulunmak Özelge (vergi durumunuz hakkında açıklama) talebinde bulunmak İzaha davet kapsamında cevap verilmesi Borç durum yazısı talebinde bulunmak Mükellefiyet yazısı talebinde bulunmak Dilekçe verilmesi İade/mahsup talebinde bulunulması Ödeme emri sorgulaması ve mal bildiriminde bulunulması 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunun yapılması 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusu sonucuna erişim sağlanması     İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bildirimler (Sicil İşlemleri):   İşe başlama bildirimi İşi bırakma bildirimi İşyeri adres değişikliği bildirimi Şube işyeri açılış bildirimi Şube işyeri kapanış bildirimi Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi verilmesi Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi Hisse devri dilekçesi verilmesi Vergi türü değişikliği dilekçesi verilmesi       İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hangi sorgulamalar yapılabilir?   Ödeme kaydedici cihaz bilgileri Belge basım bilgileri Ödeme alındı ve sorgulama Adıma düzenlenen e-arşiv faturalar     İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz ödeme işlemleri nelerdir?   MTV ve TPC ödeme Tecilli borç ödeme Belge numarası ile ödeme Cep telefonu harcı ödeme Tapu harcı ödeme Pasaport harcı ödeme Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme Sürücü belgesi harcı ödeme Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme TC kimlik kartı bedeli ödeme   Vergi borcunuzu ister cepten ister ivd.gib.gov.tr adresinden Kredi kartı/Banka kartı ile 7/24 ödeyebilirsiniz.     İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler nelerdir?   Şifresiz ödeme işlemleri E-belge doğrulama E-vergi levhası sorgulama Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama Re’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama Vergi kimlik numarası doğrulama Vergi kimlik numarası sorgulama Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama       İnteraktif Vergi Dairesi broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

 • 0 Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik

  0.00 of 0 Oy

  Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.   Numara          : 2018 / 162 Tarih               : 12 Kasım 2018   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Bilindiği üzere Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır.   Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.   Bu yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle; 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddelerinde de çeşitli değişiklikler yapılmıştır.   Buna göre yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;   maddenin 1. Fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir;   (h) "Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,"   Böylece Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamı genişletilerek "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları" da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alınarak işçi ve işverenlerin konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılınmıştır.   İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, İş Müfettişleri (Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu) tarafından da gerçekleştirilebilecek   -    Ayrıca “Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması” başlıklı 8. Maddesi başlığı ile birlikte tamamne değiştirilerek; kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulacağı belirtilmiştir.   Son olarak kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından yapılan giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına karar verilmiştir.   Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde girmiştir.   İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.   İlgili yönetmeliğin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 • 0 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. Numara          : 2018 / 159 Tarih               : 10 Kasım 2018   323 Sayılı ” Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”  Cumhurbaşkanı Kararı ve 2018/4 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Karar ve tebliği ile; yatırım teşvik sisteminde yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:   Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi işleminin, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile de yapılmasına imkan verilmiştir. Ayrıca tamamlanma vizesinden sonra teşvikli makine ve teçhizatın satışının serbest olduğu belirtilmiştir.   Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesinin ön şartı olarak kabul edilen; sabit yatırım tutarının en az %10 u oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması zorunluluğu, 05.10.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’a eklenen Geçici 12. madde ile; öngörülen sürede tamamlanamayacak olan yatırımlara ilişkin11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi, herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orjinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacaktır.    Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • 0 E-Arşiv Raporları 01.01.2019’den itibaren günlük olarak gönderilecektir

  0.00 of 0 Oy

    Gelir İdaresinden e-arşiv fatura sürprizi, e-Arşiv Raporları 01.01.2019’den itibaren günlük olarak gönderilecektir.   Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Teknik Kılavuzunu güncelledi ve sürpriz olarak e-Arşiv Raporlarının 01.01.2019’den itibaren günlük olarak gönderilmesi gerektiğini belirtti.   e-Arşiv Teknik Kılavuzunun güncellenen bölümleri aşağıda ve tamamını bu linkte bulabilirsiniz:     4 Elektronik Arşiv Raporlarının Hazırlanması   e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu’ na ilişkin Elektronik Arşiv raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren bu kılavuzun 5. Bölümünde belirtilen süreler ile bu kılavuzun 3.3 maddesindeki bilgilere ve kılavuz ekindeki şemada belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür/elektronik imza ile ve zaman damgasıyla imzalanarak e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmelidir.     5 Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı   e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belge uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporlarını (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.   Başkanlığa e-Arşiv Uygulaması üzerinden gönderilecek e-Arşiv Raporlarının, yukarıda belirtilen aktarım süreleri içinde ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanması zorunludur. Bu zorunluluklara uymayan mükelleflere VUK’ta öngörülen hükümler uygulanacaktır.   Gönderim web servis üzerinden sağlanacaktır. Başkanlığın belirlediği web servis tanımları doğrultusunda e-Arşiv uygulamasına PORTAL YÖNTEMİ dışındaki yöntemlerle dahil olan mükellefler veya e-Arşiv hizmeti veren izin almış özel entegratörler, verileri göndermek için e-Arşiv rapor web servis istemcisi hazırlayacaktır. Web servis tanımı e-Arşiv paketinde belirtilen wsdl tanımında mevcuttur.   Başkanlıktan e-arşiv hizmeti verme için izin alan özel entegratörler e-fatura platformu HR-XML bildirimi ile hizmet verdikleri mükellefleri Başkanlık sistemine bildireceklerdir.   e-Arşiv uygulamalarına PORTAL yönteminden yararlanarak dahil olan mükelleflerin ayrıca rapor oluşturma ve bu raporları e-Arşiv uygulamasına gönderme, yükleme yükümlülükleri bulunmamaktadır.   Özel entegratörlerden e-arşiv hizmeti alan mükellefler, istemeleri halinde izin almış başka özel entegratöre geçiş yapabilirler. Bu geçiş ay sonu itibariyle yapılabilir.   Eğer böyle bir geçiş planlanıyorsa, mükellefin o ayın paketlerini bölmeden bulunduğu özel entegratörle tamamını gönderip, yeni ayda yeni özel entegratörle paketlerini göndermeye devam etmesi gerekmektedir. Saygılarımızla.

 • 0 KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim Getiren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim Getiren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. Numara          : 2018 / 156 Tarih               : 1 Kasım 2018   287 sayılı “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar” Cumhurbaşkanlığı Kararı 31.10.2018 tarihli ve 30581 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Karara göre;   Konut ve iş yeri teslimlerinde 31.10.2018’ e kadar uygulanan; alıcıdan % 2, satıcıdan % 2 olmak üzere toplam % 4 oranındaki tapu harçlarının % 4’den % 3’e (Alıcıdan % 1,5 – Satıcıdan % 1,5 olmak üzere ) indirilmesi uygulamasına 31.12.2018 tarihine kadar devam edilecektir,   (Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında tapu harcı uygulanmaya devam edilecektir.)     KDV bakımından iş yeri ve % 18 orana tabi konut satışlarında 10.2018’e kadar uygulanan %8 indirimli oran uygulamasına, 31.12.2018 tarihine kadar devam edilecektir,   (Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek; iş yeri, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.)   Mobilya ve benzeri bazı malların tesliminde KDV oranı % 18’den 31.12.2018 tarihine kadar % 8’e indirilmiştir,   (Bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)     Türk Gümrük tarife cetvelinin; 20 -  87.02  - 87.04  ve 87.05 numaralarında yer alan Ticari araç teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere KDV oranı % 18’den % 1’e indirilmiştir,   (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar için. Ayrıca bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)     1600 cc altı binek araç teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere ÖTV’de 15 puanlık indirime gidilmiştir.   (G.İ.T.P  NO  87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenlerden;   -      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 45’ten % 30’a -      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 50’den % 35’e indirilmiştir.)   Klima, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, süpürge, ısıtıcı ve elektrikli küçük ev aletleri gibi bazı beyaz eşyada % 6,7 olan ÖTV oranı12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0’a indirilmiştir.   Karar yayım tarihi olan 31.10.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.    

 • 0 Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin Kurul Kararı Yayımlanmıştır

  0.00 of 0 Oy

  Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin Kurul Kararı Yayımlanmıştır. Numara          : 2018 / 152 Tarih               : 19 Ekim 2018   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin 11.10.2018 tarihli 75935942-050.01.04-[04/177] sayılı Karar yayımlanmıştır.   Bilindiği üzere; ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ülkemizde uygulanacak esaslar 21/07/2013 tarih ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İlke Kararı ile belirlenmiştir. Bu kararda bu tür işletme birleşmelerinin TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’da belirtilen hiyerarşiye uygun olarak US GAAP ve UK GAAP’te yer alan “hakların birleştirilmesi” yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür.   Bununla birlikte, bu kararın yayımlanmasının ardından bu yöntemin, dünya uygulamalarında da çeşitli farklılıkların görülmesi nedeniyle daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması ihtiyacı doğmuş ve söz konusu ihtiyacı karşılayarak uygulamaya yön vermek amacıyla ilgili Kararın revize edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Revize İlke Kararı’nda hakların birleştirilmesi yönteminin uygulanmasında aşağıdakilere ilişkin belirleyici hükümlere yer verilmiştir:   Edinilen işletmenin varlık ve yükümlülüklerinin hangi değerleri üzerinden konsolide edileceği ve bu amaçla hangi finansal tabloların esas alınacağı,   İşletmeler arasında muhasebe politikaları uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması amacıyla düzeltmelerin yapılacağı,   Kontrol gücü olmayan payların birleşme tarihindeki ölçümü,   Birleşmeyle bağlantılı olarak katlanılan maliyetlerin ne şekilde finansal tablolara alınacağı,   Pay değişimi ve pay değişimi dışındaki yollarla gerçekleşen birleşmeler için ayrı ayrı olmak üzere ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif uyumsuzluğunu dengelemek amacıyla özkaynaklarda hangi kalemlerin kullanılacağı,   Pay değişimi dışındaki yollarla gerçekleşen birleşmelerde transfer edilen bedelin nasıl belirleneceği,   Ortak kontrole tabi işletme birleşmesiyle edinilen bağlı ortaklıkların sonradan elden çıkarılmasında uygulanacak esaslar,   Edinilen işletmenin edinen işletmenin bünyesine dâhil olduğu ya da edinilen işletmenin birleşme sonrasında infisah olduğu durumda uygulanacak esaslar.   Bu Karar ile 21/07/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı’nın I No’lu Ekinde yer alan “Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” konulu İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.   bu Karar, 01.01.2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri içerisinde gerçekleşen ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinde uygulanacaktır.   Söz konusu kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.         

 • 0 KDV GUT’de Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

  0.00 of 0 Oy

  KDV GUT’de Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı. Numara          : 2018 / 151 Tarih               : 11 Ekim 2018   21 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 10.10.2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Tebliğle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.   Buna göre;   - Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir.   Buna göre; sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının; satıcı tarafından beyan edilmiş ve hazineye ödenmiş olması şartıyla sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı belirtilmiştir.   Ayrıca; KDV tevkifatı yapılmamış ve bu sebeple sorumlu sıfatıyla beyanname vermemiş olan vergi sorumlusu durumundaki mükellefler, sonradan II no’lu KDV beyannamesi verme yükümlülüğünden kurtulmuş oldu.   - KDV Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir.   - Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yapılan değişiklikle indirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.   Buna göre ise; indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yılı içinde talep edilen mahsuben iade tutarlarının hesaplanmasında yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan  vergi  arasındaki  farkın,  (%1)  oranına  tabi  işlemler  için  işlem  bedelinin (%17)’sini,  (%8)’e  tabi  işlemler  için  ise  işlem  bedelinin  (%10)’unu  aşan  kısmı,  iade hesabına dahil edilmemekte iken ay içi iade hesabında sadece doğrudan yüklenimler nedeniyle bu oranların aşılabileceği, diğer bir ifadeyle genel gider ve ATİK yüklenimleri gibi nedenlerle azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.   Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.