BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

  • Bağımsız Denetim
  • Bağımsız Sınırlı İnceleme
  • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
  • Uygunluk Denetimi

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.Yatırımcılar için, yatırım yapacakları şirketlerin, finansal verilerinin güvenirliliği, mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması kaynakların yerinde kullanılması için önemlidir.

Sahip olduğumuz KGK, SPK, bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda İLKE YMM olarak yapılan denetimler şunlardır;
Bağımsız Denetim
Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.
Bağımsız Sınırlı İnceleme
Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.
Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır.
Uygunluk Denetimi
Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.